Bijlagen

Periodieke wijziging 2022-2

Periodieke wijziging 2022-2

Toelichting: De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212.

Artikel 4. Uitvoering begroting

 1. Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
 1. Het college draagt er zorg voor dat:
  1. wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de programmabegroting geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget
  2. de werkelijke lasten en baten op de juiste wijze worden toegewezen aan de programma’s in de programmabegroting
 1. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen programma’s, onder de voorwaarden dat
  1. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
  2. als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
  3. de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.
 1. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking binnen een programma, onder de voorwaarden dat
  1. de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
  2. als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
  3. de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.

2e periodieke begrotingswijziging 2022:

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

Doel 1.3.3

2 november 2021 (9j)

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (2de tranche)

-162.962

ink

Doel 1.3.3

Doorbetaling aan betreffende schoolbesturen

162.962

uitg

Toelichting:

Het college heeft besloten om namens de schoolbesturen middelen vanuit de "Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen "aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemen en de verleende subsidie door te betalen aan de betreffende schoolbesturen.

Doel 1.1.2

1e Berap 2022

Verdeling subsidies welzijn

-70.218

uitg.

Doel 1.1.1

Subsidie Present

927

uitg.

Doel 1.1.3

Subsidie WIJZ en Zwolle doet

27.272

uitg.

Doel 1.3.1

Subsidie Impluz en Humanitas

1.543

uitg.

Doel 1.3.2

Subsidie Travers

4.681

uitg.

Doel 3.3.1

Subsidie Tactus

12.735

uitg.

Doel 4.3.1

Subsidie De Kern

10.462

uitg.

Doel 5.3.1

Subsidie Stad en Cultuur

12.598

uitg.

Toelichting:

De raad heeft met de 1e Berap besloten de extra middelen voor de welzijn subsidies in eerste instantie toe te voegen aan doel 1.1.2. Nu is de toekenning van de subsidies duidelijk en ook de verdeling per doel.

Doel 1.2.1

rb 11 juli 2022 (16)

Doelverschuiving uitstapprogramma prostituees

-31.000

uitg.

Doel 3.1.2

Budget huiselijk geweld

31.000

uitg.

Toelichting:

De raad heeft met de meicirculaire de middelen voor het uitstapprogramma prostituees aan doel 1.2.1 toegekend. De kosten horen bij nader inzien thuis op doel 3.1.2 Huiselijk geweld.

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.1.3

1e periodieke wijz. 2022

Doelverschuiving handhaving participatiewet (incl. Digitale recherche)

194.248

uitg

Doel 4.1.1

Budget handhaving participatiewet

-194.248

uitg

Toelichting:

Dit budget is bij de begroting 2022 structureel beschikbaar gesteld vanaf 2022 op doel 4.1.1. Bij nader inzein hooort dit beter bij doel 2.1.3 thuis.

Doel 2.2.1

2e Berap 2021

Doelverschuiving Arbeidsparticipatie statushouders

-600.000

uitg.

Doel 2.2.1

Doelverschuiving Arbeidsparticipatie statushouders

600.000

ink.

Doel 1.1.2

Wet Inburgering

600.000

uitg.

Doel 1.1.2

Wet Inburgering

-600.000

ink.

Toelichting:

De raad heeft in de 2de berap 2021 de middelen voor de nieuwe wet inburgering aan doel 2.2.1 toegevoegd. Bij nader inzien moet dit doel 112 worden.

4. Inkomen

Doel 4.3.1

1e periodiek 2022

Subsidie stichting Jeugdeducatie Nederland

36.000

uitg

Doel 1.3.1

Budget kindregelingen

-36.000

uitg

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met de cofinancieren van stichting Jeugdeducatie Nederland met als doel het bevorderen van gelijke kansen door ondersteuning van scholen met een groot aandeel leerlingen uit minimahuishoudens

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.3.1

12 april 2022 (9g)

Zwolse Cultuur Zomer

118.000

uitg.

Diverse doelen

Budget toerisme, economie, cultuur en binnenstad

-40.000

uitg.

Doel 10.1.1

Corona noodsteunbudget

-78.000

uitg.

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met de opzet en uitvoering van de cultuurmanifestatie “Stad In Verandering”, editie 2022. Een eventueel vervolg in 2023 hangt af van de mate van succes van 2022.

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.3.3

Begroting 2021

Doelverschuiving Westerlaan verlichting vervangen voor LED

-36.000

uitg.

Doel 7.1.4

Budget verhuurde panden

36.000

uitg.

Toelichting:

De raad heeft bij de Begroting 2021 de middelen voor voor rendabele vervangingsinvesteringen beschikbaar gesteld voor doel 6.3.3 .Bij nader inzien past het vervangen van de verlichting aan de Westerlaan beter in doel 7.1.4.

7. Vitale wijken

Doel 7.1.2

Diverse

Doelverschuiving stelposten BOR

-89.982

uitg.

Doel 7.1.3

Budget groen, blauw en paars

89.484

uitg.

Doel 7.3.2

Budget riolering

498

uitg.

Toelichting:

De raad heeft in eerdere besluiten middelen ter beschikking gesteld voor beheer en onderhoud van areaaluitbreidingen in de openbare ruimte (Breezicht Zuid, Prinsenpoort, Spoorzone (busperron, reizigerstunnel en busbrug), parallelgedeelte N35 en N340). Een deel van deze middelen is in eerste instantie op doel 7.1.2 (grijs) geraamd, maar dienen aan doel 7.1.3 (groen, blauw en paars) en doel 7.3.2 (riolering) te worden toegekend.

Doel 7.1.1

1e Berap 2022

Doelverschuiving Bewonersinitiatieven en ‘MijnWijk’

-10.000

uitg.

Doel 9.1.3

Budget Informatievoorziening

10.000

uitg.

Toelichting:

De raad heeft bij de 1e Berap 2022 middelen voor bewonersinitiatieven en MijnWijk beschikbaar gesteld op doel .7.1.1. De licentiekostenn horen bij nader inzicht beter thuis op doel 9.1.3 Informatievoorziening.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.3.1

rb 8 juli 2019 (15)

Regionale infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen

150.000

uitg.

Doel 6.3.1

Reserve NUTVW Fysiek

-150.000

ink.

Toelichting:

De raad heeft besloten een bijdrage te doen aan de verbreding van de N50 Kampen - Kampen-Zuid. De middelen hiervoor staan gereserveerd in de reserve nutvw.

7. Vitale wijken

Doel 7.2.2

1e periodiek 2022

Eigen bijdrage bommenregeling (restant)

-28.906

uitg.

Reserve NUTVW Fysiek

28.906

ink.

Toelichting:

De raad heeft bij het voorjaarsmoment de 1e periodiek vastgesteld. In de 1e periodiek is ten onrechte het totale restant voor de eigen bijdrage bommenregeling opgenomen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

9. Bedrijfsvoering

Doel 9.1.4

1e periodiek 2022

Corona SWT

-32.095

uitg.

Doel 10.1.1

Budget reserveverrekeningen

32.095

uitg.

Toelichting:

De raad heeft bij het voorjaarsmoment de 1e periodiek vastgesteld. In de 1e periodiek is ten onrechte de onttrekking Corona SWT opgenomen onder doel 914. Het budget moet echter van de reserve NUTVW N&O overgezet worden naar de reserve NUTVW sociaal.

C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

7. Vitale wijken

Doel 7.3.1

Begroting 2022

Technische wijzigingen voorziening afval

-2.569.021

ink

Doel 7.3.1

Reserve afval

2.569.021

ink

Voorziening afval

3.250.000

uitg.

Reserve afval

-3.250.000

uitg.

Toelichting:

In de voorziening afval is het niet toegestaan om plussen en minnen van derden te verrekenen en om eigen middelen toe te voegen. Met deze boeking worden de bedragen gecorrigeerd met de reserve afval.

Doel 7.1.3

2e Berap 2020

Doelverschuiving project Herinrichting Stinspark

7.233

uitg.

Doel 7.1.1

Storting reserve kapitaallasten

-7.233

uitg.

Toelichting:

De raad heeft bij de 2de Berap 2020 de middelen voor het herinrichten van het Stinspark aan doel 7.1.1 toegekend. De kosten horen bij nader inzien thuis op doel 7.1.3 Groen en recreatiestructuur. Het project wordt herkoppeld.

8. Bestuur en Dienstverlening

Doel 8.1.2

10 mei 2022 (9a)

Eerherstel en erkenning leed Molukse KNIL-militairen Zwolle

29.000

uitg.

Doel 8.1.2

Reserve incidentele bestedingen

-29.000

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten om in het belang van eerherstel en erkenning van (de doorwerking van) leed van de eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes die in 1951 naar Nederland kwamen, de 50 Molukse KNIL-graven te behouden waarvan 49 op begraafplaats Bergklooster en één op begraafplaats Kranenburg. De bijkomende kosten worden door de reserve incidentele bestedingen gedekt.

Doel 8.1.1

2e periodiek 2022

Overlopende opdrachten 2021 rekenkamer

24.420

uitg.

Doel 8.1.1

Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie

-24.420

ink.

Toelichting:

Bij de jaarrekening heeft de raad besloten een bedrag in de reserve te storten voor overlopende opdrachten van de rekenkamer. Deze middelen kunnen nu toegevoegd worden aan het budget voor de rekenkamer.

9. Bedrijfsvoering

Doel 9.1.1

MTZ 18 mei 2022 (5a)

Budget preventief medisch onderzoek 2022 (Vitaliteitscheck)

139.932

uitg.

Doel 9.1.1

Reserve bedrijfsvoering

-139.932

ink.

Toelichting:

In de bedrijfsvoeringsreserve is een reservering om elke 3 jaar een preventief medisch onderzoek (Vitaliteitscheck) te houden. Het MTZ heeft besloten dat in 2022 een PMO wordt uitgevoerd.

Doel 9.1.4

MTZ 15 juni 2022 (5a)

Digitale vaardigheden medewerkers gemeente Zwolle

40.000

uitg.

Doel 9.1.4

Reserve bedrijfsvoering

-40.000

ink.

Toelichting:

Het MTZ heeft besloten een kwartiermaker digitale vaardigheden aan te stellen die in opdracht van HR en IV een analyse van de ist situatie doet om vanuit daar een aanpak te ontwikkelen voor de komende jaren. Deze kwartiermaker wordt betaald vanuit de reserve bedrijfsvoering.

Doel 9.1.4

MTZ 9 maart 2022 (8d2)

Financiering organisatie-ontwikkeling fysiek

350.000

uitg.

Doel 9.1.4

Reserve bedrijfsvoering

-350.000

ink.

Toelichting:

Het MTZ heeft besloten in te stemmen met de impuls voor 2022 om de basis te versterken en een eerste stap te zetten in het werken aan de “groei van de stad”. Het benodigd incidenteel budget van € 350.000 is beschikbaar gesteld vanuit de reserve Bedrijfsvoering

p40799
p40833
p40860
p41252
doelenboom
raadvoorstel-en-raadsbesluit
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47