Home

Algemeen

Samenvatting

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2022, wordt er bij de doelen 7.1.2 en 8.2.1  een beleidsmatige interventies voorgesteld te weten verruiming beleid voor reserveringen in de reserve nog uit te voeren werken fysiek en vertraging in de ontwikkeling van het programma dienstverlening toegankelijke stad. Tevens worden er een drietal tekortwaarschuwingen afgegeven. De tekortwaarschuwingen betreffen: anterieure overeenkomst Wijthmen, Zwartewaterallee woonimpuls en de parkeerinkomsten.

Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.

In totaal bevat de Berap tegenvallers ten opzichte van de Begroting voor een bedrag van € 4,13 miljoen. Ook bevat de Berap meevallers voor een bedrag van € 6,47 miljoen. Per saldo resulteert de Berap in een voordelig resultaat van € 2,34 miljoen in 2022. Een aantal bijstellingen heeft doorwerking naar latere jaren.

Hieronder zijn de grootste mutaties opgenomen.

Aanvullende uitgaven / lagere inkomsten
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 • Jeugdhulp en het nieuwe; woonplaatsbeginsel (doel 2.3.2)

€ 1.950.000

 • Dekking uit Concernstelpost nieuwe woonplaatsbeginsel (doel 10.1.1)

- € 1.950.000

 • Jeugdbescherming en het nieuwe woonplaatsbeginsel (doel 3.1.1)

€ 450.000

 • Dekking uit Concernstelpost nieuwe woonplaatsbeginsel (doel 10.1.1)

- € 450.000

€ 1.170.000

€ 194.000

€ 750.000

 € 125.000

€ 200.000

€ 197.000

€ 150.000

- € 150.000

€ 339.000

€ 100.000

 • Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1 (doel 7.1.2)

€ 575.000

 • Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1 (doel 9.1.1)

€ 750.000

 • Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1 (doel 10.1.1)

- € 1.325.000

 • Aanpassing Ventilatie Stadskantoor/commerciële ruimte (doel 7.1.4)

€ 115.000

 • Vanaf 2024 huurinkomsten/kapitaallasten algemene middelen (doel 7.1.4)

- € 115.000

 • Hogere energiekosten verhuurde panden (doel 7.1.4)

€ 949.000

- € 949.000

 • Kredietoverschrijding Wipstrikkerallee (doel 7.2.4)

€ 104.000

€ 184.000

- € 184.000

€ 180.000

€ 154.000

Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

- € 1.000.000

- € 200.000

- € 2.000.000

- € 20.000.000

 • Storting in reserve Investeringsfonds structurele investeringen (doel 6.1.5)

€ 10.000.000

€ 10.000.000

 • Veiligheidsregio; terug te ontvangen bijdrage 2021(doel 7.2.2)

- € 713.000

- € 508.000

€ 508.000

 • Projectdoorlichting; vrijval reserves nutw en dekking kap. lasten (doel 10.1.1)

- € 983.000

- € 238.000

- € 1.000.000

De grootste meevallers in deze Berap zijn lagere W.M.O uitgaven door minder aanvragen, fors hogere bouwleges door onverwacht aantal grote bouwplannen (hier staan overigens ook hogere uitvoeringskosten tegenover), resultaat MPV, terugontvangen bijdrage Veiligheidsregio over 2021, lagere kosten afval als gevolg van gestegen prijzen voor terug geleverde grondstoffen, vrijval uit doorgelichte projecten en een hogere gemeentefondsuitkering.
De belangrijkste tegenvallers zijn tekort BUIG in verband met bijstelling macrobudget, verstedelijkingsstrategie BO/MIRT door langere doorlooptijd, hogere plankosten gebiedsvisie Zwartewaterallee, Initiatieven Oosterenk: kosten nadere uitwerking in verband met aanvraag Woonimpuls en hogere uitgaven klimaatadaptatie door aangegane verplichtingen met rijk en EU.

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2022-2 Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel van de Berap 2022-2 vindt u hier. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40801
p40802
p40803
p40804
p40805
p40806
p40807
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40817
p40820
p40821
p40823
p40824
p40829
p40830
p40832
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40863
p40864
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-1-samenleving
programma-2-inwonersondersteuning
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-1-3-3-onderwijsvoorzieningen
doel-2-2-1-arbeidsparticipatie
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-1-3-2-doorgaande-leerlijnen
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
doel-2-1-1-ondersteuning-in-de-wijk
doel-2-1-3-maatwerk-wmo
doel-2-3-2-jeugdhulpverlening
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-1-2-2-sport-en-bewegen
doel-1-2-3-sportvoorzieningen
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47