Domeinen

Sociaal domein

Doel 4.2.1 Kindregelingen

We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren

Beschrijving

Kinderen die opgroeien in een huishouding met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport, op school of in culturele activiteiten. We richten ons op het versterken van het welzijn en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren, zodat zij kunnen ontwikkelen en leven, in plaats van vooral overleven. Dit doen we door financiële drempels voor participatie te verlagen en verlengen en intensiveren we waar nodig, onze samenwerking met partners in de stad om kinderparticipatie voor minimahuishoudens te bevorderen. Met partners uit de stad willen we het aanbod voor en de deelname van kinderen uit doelgroep vergroten en gezondheidsrisico's voor kinderen die opgroeien in armoede beperken. Samen met scholen willen we kinderen en hun ouders uit de doelgroep bereiken.  

Criteria

We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren, zodanig dat:

  • We voor regelingen voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs of de eerste twee jaar van het middelbaar beroepsonderwijs een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum hanteren, in plaats van 110%.
  • Zoveel mogelijk kinderen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de inkomensondersteunende maatregelen.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Voordeel budget kinderparticipatie

Lagere uitgaven

200000

Met ingang van 2021 is de nieuwe kindregeling in werking getreden. Met deze regeling kan er een bijdrage worden ontvangen voor schoolkosten en kosten van kunst en cultuur. De uitgaven blijven nog achter bij de begroting. Momenteel wordt er aan een plan gewerkt om dit nog meer onder de aandacht te brengen bij inwoners. Daar is in 2022 reeds een start mee gemaakt door bijvoorbeeld in mei een extra brief te versturen aan de doelgroep en ketenpartners te informeren over de Kindregeling.
In 2022 verwachten we een incidenteel voordeel van € 200.000.
Met ingang van 2023 wordt deze ruimte structureel ingezet voor het verhogen van de inkomensgrens voor de kindregeling en vergoeding voor sportverenigingen van 110 naar 130%.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40805
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47