Domeinen

Sociaal domein

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

Beschrijving

Het voorkomen van huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel misbruik, vinden we van groot belang. Met voorlichting en preventie kan veel bereikt worden. Als huiselijk geweld zich voordoet is het belangrijk dat dit tijdig gesignaleerd wordt en dat betrokkenen weten hoe ze moeten handelen om de situatie zo snel mogelijk te stoppen. In de preventie en aanpak van huiselijk geweld, inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling, zijn vele partijen betrokken. Door goede voorlichting, beschikbaarheid van passende opvoedingsondersteuning, maar ook ondersteuning van mantelzorgers, kan voorkomen worden dat situaties ontstaan waarbij er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing, misbruik, bedreiging, mishandeling of financiële uitbuiting.

Veilig Thuis IJsselland is de spil in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brede samenwerking met lokale zorgstructuren in elf gemeenten in de regio, met de ketenpartners op het terrein van zorg en veiligheid en met gespecialiseerde partners, politie en justitie in de regio IJssellandwordt de aanpak vorm gegeven. De verdere ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland en de samenwerking in de aanpak is belangrijk voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds de aanscherping van de Wet Meldcode zijn veel meer meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis IJsselland gekomen. Bij de septembercirculaire 2020 hebben we extra middelen ontvangen om extra capaciteit bij Veilig Thuis IJsselland te realiseren. Voor 2022 wordt ook de extra inzet van Veilig Thuis IJsselland vanuit deze extra bijdrage gefinancierd. Daarbij zijn we een ontwikkleing gestart om Veilig Thuis IJsselland en de lokale teams in de gemeenten in de regio te versterken in de aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.  De intentie is om de aanpak van huiselijk geweld zo lokaal mogelijk vorm te geven, dicht bij inwoners en gezinnen, waar het zich voor doet. Deze ontwikkeling is passen binnen de ambitites binnen het sociaal domein en binnen de Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland.

Criteria

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel, zodanig dat:

  • Meldingen bij Veilig Thuis IJsselland worden getriageerd (Veiligheidsbeoordeling), vervolgtrajecten worden ingezet en onderzoeken worden afgehandeld binnen de wettelijke termijnen.
  • Bij het opstellen van een herstel- en veiligheidsplan ouders en kinderen worden betrokken tenzij de veiligheid dat niet toelaat.
  • Scholen, lokale wijkteams en andere organisaties die dicht bij kinderen, gezinnen of ouderen staan, maar ook burgers in het algemeen, oog hebben voor signalen van mishandeling of misbruik en weten wat zij kunnen doen.
  • Betrokkenen, zowel daders als slachtoffers, ouderen, ouders en kinderen (systeemgericht) ondersteund worden of toegeleid naar behandeling om duurzaam herstel te realiseren.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Regiobijdragen mensenhandel

Aanvullende inkomsten

61000

Voor 2022 en 2023 zijn er door de Zwolse gemeenteraad financiële middelen beschikbaar gesteld - in het kader van de intensivering van de aanpak van mensenhandel - naast invulling van de rol van zorgcoördinator ook invulling te geven aan de afspraken in het kader van het interbestuurlijk programma, onderdeel mensenhandel met een gemeentelijk basisniveau voor de bestuurlijke aanpak van mensenhandel.

Op 15 december 2021 is in het regionaal bestuurlijk overleg huiselijk geweld voor de regio IJsselland, na positieve advisering door het Districtelijk Veiligheids Overleg, ingestemd met een regionaal plan van aanpak mensenhandel voor de regio IJsselland “Samen tegen mensenhandel, aanpak mensenhandel IJsselland 2022-2026”. Onderdeel van dit plan van aanpak is regionale inzet van de zorgcoördinator mensenhandel vanuit Veilig Thuis waarbij deze functie door de regiogemeenten gezamenlijk wordt bekostigd op basis van het inwoneraantal. Deze kostenverdeling houdt in dat Zwolle in 2022 een bijdrage van € 61.000 ontvangt van de regiogemeenten en zelf € 20.000 betaalt. De kosten waren al volledig opgenomen in de Zwolse begroting. Hierdoor ontstaat er door de regionale bijdrage een voordeel van € 61.000 op de Zwolse begroting van 2022.

Voor de bekostiging van de aanpak van mensenhandel voor de jaren 2024, inclusief structurele bekostiging voor het Zwolse aandeel voor de bekostiging van de regionale zorgcoördinator, volgt een nader voorstel bij de perspectiefnota en begroting voor 2024.

SPUK Huiselijk geweld en kindermishandeling

Budgettair neutraal

Via deze specifieke uitkering wordt een centrumgemeente in staat gesteld om een regionaal projectleider te bekostigen om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die is gericht op het eerder en beter in beeld brengen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam oplossen hiervan, in het jaar 2022 te continueren. In de periode 2018 tot en met 2021 is hiervoor het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in het leven geroepen. De inhoudelijke ambities die voort zijn gekomen uit het programma GHNT moeten op regionale schaal worden georganiseerd en duurzaam geborgd blijven. Om de doelstellingen voor de aanpak, na afloop van de formele looptijd van het programma GHNT, voort te kunnen zetten
op regionaal niveau, heeft het demissionair kabinet voor het jaar 2022 extra middelen (€ 75.000) ter beschikking gesteld voor het continueren van onderdelen van het programma, waaronder de regionaal projectleiders. De regionaal projectleiders worden ook in 2022 ingezet omdat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een lange adem om de problemen echt op te lossen en de aanpak duurzaam te bestendigen in de regio.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40804
p40805
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47