Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Beschrijving

De samenleving als geheel draagt bij aan een optimaal (positief) opvoedingsklimaat voor alle kinderen. Primair zijn de ouders / opvoeders zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Eventuele belemmeringen bij opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren worden tijdig gesignaleerd, zodat preventieve ondersteuning mogelijk is. Als de situatie dat vraagt, zetten we specialistische hulp en kennis in, zo zwaar als moet en zo licht als kan. Dit kan een individuele, collectieve, lokale of (boven-)regionale oplossing zijn.

We zetten in op het bieden van integrale ondersteuning waarbij het resultaat voor de jeugdige en de ouders (integrale gezinsaanpak) centraal staat en niet het beschikbare jeugdhulpaanbod. Maatwerk en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Collectief aanbod - bijvoorbeeld in de klas - prevaleert daar waar mogelijk boven individuele hulpverlening, ook waar dit onderdeel uitmaakt van een breder arrangement. Eén organisatie is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten en schakelt daarbij – waar nodig – andere jeugdhulpaanbieders in. We stimuleren betrokken hulpverleners hiermee om over de eigen grenzen heen te kijken, samen te werken en te vernieuwen in het belang van het kind/gezin. Specifiek verbeteren we de aansluiting tussen jeugdhulp en andere ondersteuning (18-/18+).

Criteria

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen, zodanig dat:

  • Die jeugdhulp kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt (doelrealisatie en uitval).
  • Kinderen, jongeren en hun ouders tevreden zijn over de ondersteuning.
  • Ondersteuning tijdig beschikbaar is.
  • Hulpvragen naar de mening van ouders en jongeren in samenhang worden opgepakt.
  • Jongeren en gezinnen met een hulpvraag geen hinder ondervinden van de overgang van 18- naar 18+.

In 2022 verkennen we hoe we de samenwerking in de wijk tussen met name het Sociaal Wijkteam en de jeugdhulpaanbieders kunnen verbeteren. Daar betrekken we ook de scholen, de huisartsen, de jeugdgezondheidszorg en preventiepartners bij. Doel is dat jeugdigen en ouders vaker hulp dichtbij krijgen en dat minder vaak en minder lang specialistische jeugdhulp wordt ingezet.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Jeugdhulp en het nieuwe woonplaatsbeginsel

Aanvullende uitgaven

1950000

Op basis van onze actuele prognose inzake de inzet van jeugdhulp is er geen aanleiding de begroting aan te passen. Maar door het per 1 januari 2022 gewijzigde woonplaatsbeginsel is wel sprake van een stijging van de uitgaven. Dit nieuwe woonplaatsbeginsel heeft ervoor gezorgd dat er netto meer jeugdigen met jeugdhulp en met een jeugdbeschermingsmaatregel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle zijn komen te vallen. Hiervoor hadden we budget gereserveerd. En daarom kan dit worden gedekt uit de gereserveerde middelen die we van het Rijk hebben ontvangen ten behoeve van het woonplaatsbeginsel.
Zie inzake het woonplaatsbeginsel tevens begrotingsdoel 3.1.1 (jeugdbescherming).
Er is op doel 2.3.2 en doel 3.1.1 sprake van een nadeel van € 1.950.000 respectievelijk € 450.000 die gedekt kan worden uit de gereserveerde middelen op doel 10.1.1.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40803
p40804
p40805
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47