Domeinen

Sociaal domein

Programma 3. Opvang en bescherming

Beschrijving

Voor inwoners die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die dakloos worden of die in een onveilige situatie komen, is er opvang, verblijf, begeleiding en bescherming. Dat is er ook voor kinderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. In dit programma staat wat we doen en hoe we ervoor zorgen dat deze inwoners weer kunnen meedoen.

We zorgen voor jeugdbescherming (gedwongen kader), jeugdhulp met verblijf, bestrijding van kindermishandeling, maatschappelijke opvang, beschermd wonen (voor mensen met psychische- of psychosociale problematiek), vrouwenopvang en de aanpak huiselijk geweld, de nazorg voor ex-gedetineerden en de opvang van inwoners die geen geldige verblijfsvergunning hebben. Veel van deze voorzieningen zijn bedoeld voor inwoners uit de regio. Op veel onderdelen hebben we een rol als centrumgemeente.

Als het gaat om opvang en bescherming sluiten we aan bij de hervormingsagenda sociaal domein. We willen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als dat niet mogelijk is, willen we liefst dat de opvang tijdelijk is en dat de inwoner zo snel mogelijk weer naar huis kan. Beschermd wonen willen we dus zoveel mogelijk voorkomen. Zelfstandig wonen, zo nodig met ondersteuning, heeft de voorkeur. Tussen die mogelijkheden willen we meerdere varianten ontwikkelen. Daarbij kijken we ook naar de behoeften van niet-studerende jongeren met een zorgvraag.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 2

3.1.1

Jeugdbescherming en het nieuwe woonplaatsbeginsel ( zie ook doel 10.1.1)

450.000

3.1.2

Regiobijdragen mensenhandel

-61.000

3.1.2

SPUK Huiselijk geweld en kindermishandeling - regionaal projectleider

75.000

3.1.2

 - Dekking rijksbijdrage

-75.000

3.3.1

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 1.2.3 en 7.1.4)

-33.978

3.3.1

Middelen opvang ongedocumenteerden (zie ook doel 10.1.1)

113.000

3.3.2

Reserve beschermd wonen: uitkering aan regiogemeenten

6.485.121

3.3.2

 - Dekking: onttrekking aan reserve beschermd Wonen

-6.485.121

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

468.022

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40804
p40805
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47