Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo

(maatwerk)Voorzieningen Wmo

Beschrijving

Veel inwoners van Zwolle zijn in staat actief maatschappelijk te participeren en wonen zelfstandig, ook als zij ouder worden. Een gezonde leefstijl, actieve deelname aan de samenleving en een sterk sociaal netwerk zijn daarin bevorderend (programma 1. Samenleving). Daar waar het bij inwoners beperkt mogelijk is of wordt om actief te participeren en zelfredzaam te zijn in de eigen leefomgeving, ondersteunen we inwoners met voorzieningen in het kader van de Wmo. De inzet van (maatwerk)ondersteuning verloopt via het sociaal wijkteam en vindt plaats in aanvulling op de eigen kracht, de kracht van het sociaal netwerk en de Sociale Basis en sluit aan op de persoonlijke situatie en behoefte (Samenkracht).

We bieden ondersteuning aan mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Deze ondersteuning kan via begeleiding in de thuissituatie, rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en dagbesteding.

Wij hebben de afgelopen twee jaar als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief Wmo een toename gezien van het beroep op maatwerkvoorzieningen Wmo. Door Covid-19 is het jaar 2020 en 2021 qua voorzieningenaantallen en ondersteuningsbehoefte een afwijkend jaar ten opzichte van eerdere jaren. Binnen thuisondersteuning zien we nog steeds een toename van toekenningen maar minder groot dan daarvoor.  Bij de hulpmiddelen (woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen) zien we een afname van het aantal aanvragen als gevolg van de COVID-19 crisis en de overgang van een een (deel) van de hulpmiddelen naar de WLZ. In 2021 zien we in de tweede helft wel weer een toename van inwoners die een beroep doen op thuisondersteuning.

Per 31-12-2021 loopt het huidige contract thuisondersteuning af. Daarom is in 2021 de thuisondersteuning opnieuw aanbesteed.  We hebben een zorgvuldige overgangsregeling opgesteld.  Het jaar 2022 zal vooral in het teken staan van de verdere implementatie van het nieuwe contract; evaluatiegesprekken met zorgaanbieders, uitvoering overgangsregeling, trainingen etc.

Goede dagen & perspectief is de afgelopen jaren een algemene voorziening voor dagbesteding geweest in Zwolle. In 2021 heeft de doorontwikkeling van Goede dagen & perspectief plaatsgevonden. Een deel van het budget is verschoven naar Programma 1 zodat de algemene voorzieningen ook in de begroting op de juiste plek staan. In doel 2.1.3 is alleen het budget voor de maatwerkvoorziening Dagbesteding Perspectief ondergebracht. Na een indicatie van het Sociaal wijkteam kan een maatwerkvoorziening dagbesteding worden ingezet bij inwoners in de arbeidsmatige leeftijd die professionele ondersteuning nodig hebben bij dagbesteding.

Nu de dienstverlening aan de inwoners in het kader van de decentralisaties op orde is, komt er steeds meer aandacht voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. Integrale aandacht voor het tegengaan van zorgfraude, voor de rechtmatige uitvoering van de ondersteuning en voor het borgen van kwalitatief goede ondersteuning zorgt voor meer duidelijkheid over wat wij van aanbieders en inwoners vragen. Onze verwachting is dat dit tot een grotere nalevingsbereidheid leidt. Het doel is dat de inwoner ontvangt wat hij daadwerkelijk nodig heeft en het budget voor ondersteuning ook daadwerkelijk aan ondersteuning wordt uitgegeven.

We willen dat psychisch kwetsbare inwoners een zo gewoon mogelijk leven leiden, bij voorkeur in de eigen woon- en leefomgeving zodat maatschappelijke participatie optimaal en voor de hand liggend is. We organiseren hiertoe passende zorg en ondersteuning op de plek waar dat het meest tot zijn recht komt. We gaan zoveel mogelijk uit van lokale ondersteuning, in de wijken van Zwolle, waardoor tevens onnodige verhuizing zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daar waar dat voor ondersteuning en/of voor de inwoner zelf noodzakelijk is, blijft uiteraard beschermd wonen beschikbaar, maar dan wel zo kort als mogelijk (en zo lang als nodig).
De komende jaren zetten we in op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis, op basis van het lokaal uitvoeringsplan. Dit plan geeft o.a. aan hoe we passende vormen van (thuis)ondersteuning organiseren, tussenvoorzieningen creëren, alsmede mogelijkheden voor jongeren om zelfstandig te wonen. Ook zetten we in op een goede aansluiting op de Sociale Basis en zinvolle daginvulling.

Criteria

In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in aanvulling op andere voorliggende voorzieningen (Sociale Basis).
  • Waar mogelijk de ondersteuning die nu in maatwerkvoorzieningen wordt ingezet, ook in andere collectieve vormen van ondersteuning ingezet kan worden.
  • Maatwerkvoorzieningen zo integraal mogelijk worden ingezet.
  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in samenhang met voorzieningen uit de zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging.
  • Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, de inwoner naast Zorg in Natura een keuzemogelijkheid heeft voor een Pgb.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Wmo

Lagere uitgaven

1000000

Maatwerkvoorzieningen Wmo zijn een open einderegeling en kunnen fluctueren in de tijd waarbij enkele dure aanpassingen / verstrekkingen snel van invloed kunnen zijn op het totale budget. Wij zien het afgelopen jaar met name een voordeel op Wmo-verstrekkingen ontstaan. Als gevolg van corona zijn er minder aanvragen geweest. De verwachting was dat dit in de afgelopen periode weer zou toenemen, maar dat is niet gebeurd. Daarnaast zien we dat de overgang van hulpmiddelen voor cliënten in een intramurale instelling vanuit de Wmo naar de WLZ leidt tot minder rolstoelverstrekkingen vanuit de Wmo. Binnen het budget Wmo maatwerkvoorzieningen kan er € 1.000.000 vrijvallen

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40803
p40804
p40805
p40807
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40832
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-2-2-1-arbeidsparticipatie
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
doel-2-3-2-jeugdhulpverlening
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47