Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties

Beschrijving

Fitte en gezonde inwoners dragen bij aan een sterke sociale basis. Veel inwoners sporten, individueel of via een sportvereniging. Deze maatschappelijke rol van de verenigingen willen wij benutten bij het versterken van de sociale basis. Speerpunt binnen het sportbeleid is dan ook onze inzet op vitale sportverenigingen oftewel verenigingen die hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen en blijvend kunnen dragen. We ondersteunen verenigingen daarbij om het financieel en / of maatschappelijk verdienvermogen te versterken en hun organisatie en aanbod af te stemmen op ontwikkelingen als het toenemend aantal ouderen en de behoefte aan vrijblijvender vormen van sportbeoefening (het 'consumentisme' in de sport). De bewegingen uit de hervormingsagenda (zorgvragen zo normaal mogelijk en in de eigen omgeving oplossen) zien wij dan ook als een kans voor sportverenigingen hun maatschappelijke rol en positie te vergroten.

Sportaccommodaties en -voorzieningen zijn een randvoorwaarde om aan sport en bewegen en vitaliteit van inwoners en sportverenigingen invulling te geven. Wij realiseren ons dat totstandkoming en instandhouding van accommodaties door sportverenigingen en inwoners moeilijk haalbaar is. De gemeente heeft daarmee een voorname rol in het faciliteren van een kwalitatief en kwantitatief accommodatie- en voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoefte vanuit de breedtesport. Uit het onderzoek naar het sportaccommodatiebeleid blijkt dat het aanbod op het gebied van binnen- en buitensport op stedelijk niveau op orde is. Desalniettemin liggen er uitdagingen, vooral in de wijk Stadshagen (stadsdeel West) waar met de woningbouwontwikkeling de behoefte aan sport en bewegen de komende jaren verder toeneemt.

Naast de reguliere sportaccommodaties willen we sport en bewegen in de openbare ruimte nog meer stimuleren en faciliteren. Hoewel Zwolle goed scoort volgens de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving en er momenteel veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte voor sport en bewegen, willen we sport en bewegen in de openbare ruimte en het ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten stimuleren en faciliteren. Dit doen we bij voorkeur door waar mogelijk hotspots te creëren, waar bewegen, sport, onderwijs, welzijn en zorg in combinatie wordt aangeboden en waar het ongeorganiseerd of anders georganiseerd sporten in de buitenruimte gefaciliteerd kan worden (multifunctionele sportieve omgevingen). Dit doen we niet alleen rondom sportparken, maar ook in de verstedelijkte binnenstad op logische plekken waar multifunctioneel gebruik (bijvoorbeeld in combinatie met onderwijs) en programmering mogelijk is.

Criteria

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties, zodanig dat:

 • Verenigingen hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen en blijvend kunnen dragen doordat zij:
  • Beschikken over voldoende leden en voldoende vrijwillig kader om de maatschappelijke rol te vervullen.
  • Financieel gezond / draagkrachtig zijn.
  • Kwalitatief en kwantitatief in staat zijn om zelfstandig verdienvermogen te creëren.
  • Duurzame samenwerking aangaan en activiteiten ontwikkelen met andere verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in het kader van gezondheid, participatie en zorg.
 • Sportaccommodaties optimaal en efficiënt worden benut, waartoe:
  • Accommodatievraagstukken stadsdeelgericht en zo nodig stedelijk worden opgelost.
  • Sportaccommodaties worden ingezet voor meer en andersoortige activiteiten (een levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats) al dan niet voor nieuwe en andere doelgroepen.
  • De verhuur van gemeentelijke accommodaties in hoge mate kostprijsdekkend is.
 • Een aantrekkelijke, stimulerende en laagdrempelige beweegomgeving wordt gerealiseerd op en rondom sportparken en in de openbare ruimte middels hotspots.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen

Aanvullende uitgaven

74978

De nieuwe WRZV hallen zijn in het najaar van 2021 in gebruik genomen. Op een eerder moment is aanvullend exploitatiebudget verkregen. De aanpassing van het exploitatiebudget en de wijziging binnen en tussen de verschillende begrotingsdoelen is structureel opgenomen in de Basisbegroting 2023 en wordt voor boekjaar 2022 incidenteel geregeld door middel van deze melding.

Het exploitatiebudget voor de oude hallen staat tot dusver begroot op doel 1.2.3, evenals het eerder verkregen aanvullende budget voor de nieuwe hallen.  Het exploitatiebudget nieuwe hallen wordt in zijn geheel geraamd op doel 7.1.4 (zowel de huurinkomst als alle kosten; per saldo budgetneutraal).
Daarnaast is er sprake van exploitatiesubsidie die voor een deel  nog op doel 3.3.1 is begroot. Dit betreft de exploitatiesubsidie voor de oude hallen. De nieuwe exploitatiesubsidie wordt geheel op doel 1.2.3 geraamd.
Per saldo leiden de verschuivingen tussen de doelen tot een nadeel van  € 41.000 omdat het exploitatiebudget  voor de oude hallen in 2022 abusievelijk  is afgeraamd.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40802
p40803
p40804
p40805
p40806
p40807
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40817
p40820
p40821
p40823
p40824
p40829
p40830
p40832
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-2-inwonersondersteuning
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-1-3-3-onderwijsvoorzieningen
doel-2-2-1-arbeidsparticipatie
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-1-3-2-doorgaande-leerlijnen
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
doel-2-1-1-ondersteuning-in-de-wijk
doel-2-1-3-maatwerk-wmo
doel-2-3-2-jeugdhulpverlening
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47