Domeinen

Sociaal domein

Doel 4.3.2 Schulddienstverlening

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Beschrijving

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling. Dat doen we voor alle inwoners, ook de zelfstandigen. Een schuldenvrije toekomst is niet voor iedereen realiseerbaar.  Voor sommige inwoners zullen we moeten volstaan met het beheersbaar maken van de financiële problemen met het doel op een later moment de schulden meer definitief te regelen.
Indien een inwoner structureel afhankelijk is van ondersteuning op het terrein van financieel beheer organiseert de gemeente die ondersteuning. Soms is ondersteuning van een vrijwilliger voldoende maar soms is professionele ondersteuning noodzakelijk. Eventueel bieden wij zelf die structurele ondersteuning. Om grip te houden op de oplopende kosten van beschermingsbewind wordt overleg gevoerd. We hebben een convenant gesloten met lokale bewindvoerders en willen deze samenwerking verder intensiveren..

De activiteiten op het terrein van schulddienstverlening genereren een aantal baten. Het betreft onder andere bijdragen van regiogemeenten en bijdragen voor schuldregelingen. Het  Zwolse SDV werkt per 2021 voor Elburg, Hattum, Heerde en Kampen.  De omliggende gemeenten zijn aangesloten op basis  van dienstverleningsovereenkomsten. Regiogemeenten kunnen meeliften op Zwolse expertise tegen kostendekkend tarief. De diensten voor de inwoners uit de regio worden op individuele basis verleend en afgerekend.  Sinds 2020 zien we een terugloop in de afname van dienstverlening door regiogemeenten.  We zien meer eigen gemeentelijke inzet bijvoorbeeld via wijkteams.  We zullen op basis van de formatiecalculatie via het natuurlijk verloop de personele omvang aanpassen aan de verminderde vraag.

Als onderdeel van de Berap 2021-2 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met het structurele tekort (ad. € 737.000,-) op het onderdeel beschermingsbewind. Landelijk is er de afgelopen jaren een stijging te zien in het aantal mensen dat onder beschermingsbewind staat. In Zwolle was dit ook het geval maar lijkt het aantal zich nu te stabiliseren. In eerdere P&C documenten is melding gemaakt van deze stijging en de hieruit voortkomende hogere kosten voor beschermingsbewind. Hiervoor zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld.

Daarnaast is als onderdeel van de Berap 2021-2 een structureel tekort gemeld op de baten vanuit regiogemeenten. Voor schulddienstverlening werken veel gemeenten regionaal samen. Het Zwolse schulddienstverlening werkt per 2021 voor Elburg, Hattem, Heerde en Kampen o.b.v. dienstverleningsonvereenkomsten. Sinds 2020 zien we een terugloop in het beroep op onze dienstverlening door deze regiogemeenten. We zien een landelijke trend van meer decentrale, eigen gemeentelijke inzet bijvoorbeeld via wijkteams. Deze verminderde werkzaamheden zijn via de formatiecalculatie Inkomensondersteuning al verwerkt in de personele omvang van het team SDV. Het lagere beroep op onze dienstverlening leidt tot een structurele inkomsten nadeel van € 100.000,-.

Als onderdeel van de Begroting 2022 wordt voorgesteld in te stemmen met de weggevallen inkomsten WSNP. De afgelopen decennia heeft de Gemeente Zwolle eigen WSNP bewindvoerders in dienst gehad. Uit het onderzoek naar het gebruik van het wettelijke traject voor schulddienstverlening, is gebleken dat de caseload voor deze bewindvoerders sterk is afgenomen. Dit is een landelijke trend. In het lopende bestand van de bewindvoerders van de Gemeente Zwolle zaten nog maar 12 Zwollenaren. Door het stoppen van de WSNP bewindvoering valt er € 124.000,- aan inkomsten weg.

Criteria

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar, zodanig dat:

  • Schulddienstverlening makkelijk bereikbaar is voor alle Zwollenaren inclusief zelfstandigen.
  • Mensen met onvoldoende (financiële) vaardigheden of doenvermogen ondersteuning krijgen van een beschermingsbewindvoerder.
  • Inkomen en uitgaven van mensen met problematische schulden weer in evenwicht zijn.
  • Schuldenaren eventueel met hulp van budgetbeheer of een bewindvoerder weer voorbereid worden op financiële zelfredzaamheid.
  • Mensen een minnelijke of wettelijke schuldregeling met schone lei afsluiten.
  • Schulddienstverlening nazorg biedt aan mensen die de dienstverlening afsluiten  en geen nieuwe schulden meer maken.
  • Schuldenaren weer meer gaan deelnemen aan het gewone maatschappelijke leven en minder ondersteuning aan de gemeente vragen.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

SWT; werkzaamheden toeslagenaffaire

Budgettair neutraal

Binnen de gemeente Zwolle vinden we dat Zwollenaren met een hulp- of ondersteuningsvraag de ondersteuning moeten krijgen die nodig is. De toegang hiervoor is belegd bij het Sociaal Wijkteam (SWT).
Zo ook voor inwoners die te maken hebben gekregen met de negatieve gevolgen van de toeslagenaffaire. Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag, de toeslagenaffaire. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Toenmalig staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte ondersteuning te bieden. Gemeenten hebben daarmee ingestemd en bieden ouders die zich melden als mogelijk gedupeerde ondersteuning op 5 leefgebieden (financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie).

Vanaf eind 2020 zijn gemeentes plotseling geconfronteerd met de extra taak die hiervoor vanuit het rijk werd overgedragen. Hiervoor is in Zwolle het “meldpunt toeslagenaffaire” opgericht. Deze urgente werkzaamheden, zijn door de medewerkers van het Sociaal Wijkteam opgepakt zonder dat hier vooraf of tijdens het proces om formatie is gevraagd.
Doelgroep van deze ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek.
De inzet die vanuit het SWT wordt geleverd betreft:

  • projectleiding / coordinatie 32 uur;
  • taken uitgevoerd door sociaal werkers totaal door 5 medewerkers 20 uren per week;
  • 4 uur per maand voor backofficetaken.

Deze inzet wordt nu nog geleverd vanuit eigen medewerkers. Voor de reguliere taken die zij hierdoor laten liggen is extra inzet nodig op basis van inhuur / inzet tijdelijke krachten.

De totale geraamde kosten voor 2022, 2023 en 2024 bedragen resp. € 86.768; € 118.232; € 118.232 per jaar. Deze uitvoeringskosten worden gecompenseerd door het Rijk.
Met deze compensatie kan er worden ingehuurd om zodoende achterstallig regulier werk te kunnen wegwerken.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40805
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47