Domeinen

Sociaal domein

Programma 4. Inkomen

Beschrijving

In Zwolle leeft niemand in armoede of problematische schulden, dat is wat we willen. Alle inwoners doen mee. Ook als ze een laag inkomen hebben. De meeste Zwollenaren hebben een baan of onderneming. Ze kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien en zijn ook op andere manieren actief in de samenleving. Maar dat geldt niet voor iedereen.  We ondersteunen mensen bij het vinden van werk of behoud van hun ondernemeing. Vooral ondernemers hadden het vanwege corona in 2021 erg zwaar. Ondanks de extra hulp door middel van NOW, TOZO of TONK. Voor mensen met onvoldoende arbeidscapaciteiten en leervermogen kijken we naar andere mogelijkheden om mee te doen (programma 2. Inwonersondersteuning).

Als er sprake is van een laag inkomen, bieden we aan inwoners ondersteuning. Soms is de ondersteuning vanuit de gemeente, soms vanuit maatschappelijke partners, bedrijven of instellingen. Inwoners die geldvragen hebben, kunnen in hun wijk terecht bij onder andere de financiële spreekuren van de Sociaal Raadslieden en Op Orde. Voor wie onvoldoende in zijn levensonderhoud kan voorzien, is er de bijstandsuitkering. Er zijn verschillende inkomensondersteunende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Ook voor kinderen zijn er regelingen, zodat ook zij kunnen sporten en meedoen aan buitenschoolse en culturele activiteiten. Want we willen gelijke kansen voor jong en oud! Vanaf 2022  bieden we Verzekeren op maat aan. Inwoners met een laag inkomen krijgen ondersteuning bij het vinden van een zorgverzekering die aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte en kunnen gebruik maken van de zorgkostenregeling. Dit komt in de plaats van de gemeentepolis die we eerder via Salland Verzekeringen aanboden. Salland Verzekeringen stopt met de gemeentepolis voor Zwolle vanaf 2022.

Toch kan iedereen door een ongelukkige stapeling van gebeurtenissen ongewild in de schulden komen. Zoals door ziekte, werkloosheid of scheiding. De kans op schulden willen we voor huishoudens zo klein mogelijk maken. We zetten in op preventie en vroegtijdige ondersteuning. Signaleren we bij een inwoner meerdere betalingsachterstanden, dan zoeken we contact en vinden we samen met de inwoner een passende oplossing. Oplopende geldproblemen en de effecten die dat met zich meebrengt, willen we zo voorkomen. Zijn er uiteindelijk wel schulden, dan bieden we snel en efficiënt ondersteuning, in samenwerking met partners in de stad. Uitgangspunt is een schone lei maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Inwoners met niet-saneerbare schulden ontzorgen wij met advies, budgetbeheer of beschermingsbewind. Sommige mensen zijn zeer langdurig aangewezen op ondersteuning door een bewindvoerder.  

Als onderdeel van de Begroting 2022 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met de bestedingsvoorstellen. De vrijval in middelen komt door minder uitgaven op het terrein van inkomensondersteunende maatregelen. Deze overgebleven middelen zetten wij in als financiering voor een aantal andere uitgaven binnen programma 4 met name Beschermingsbewind en verminderde opbrengsten schulddienstverlening. Toelichting op de diverse bestedingsvoorstellen (Beschermingsbewind, WSNP en de verminderde opbrengsten schulddienstverlening) vindt u hier.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 2

4.1.1

Tekort BUIG

1.170.000

4.1.1

Lagere bijdrage aan GBLT in verband met kwijtschelding (zie ook doel 7.3.1; 7.3.2 en 10.1.1)

-7.088

4.2.1

Voordeel budget kinderparticipatie

-200.000

4.3.2

SWT; werkzaamheden toeslagenaffaire

86.768

4.3.2

 - Dekking rijksbijdrage

-86.768

Subtotaal programma 4. Inkomen

962.912

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40805
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47