Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer

Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd

Beschrijving

Om de volksgezondheid van onze inwoners/bezoekers te waarborgen en (grond)wateroverlast te beperken voor nu en in de  toekomst voldoen we aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater, opdat de waterhuishouding (bestaande uit afval-, grond- en hemelwatersysteem) op orde is.  

De toenemende kans op extreme neerslag vergroot de kans dat afvalwater in de openbare ruimte (op straat) terecht komt. Dit is een potentieel gevaar voor de volksgezondheid, omdat in het overstortwater ziekteverwekkers kunnen zitten. Daarnaast kan er als gevolg van extreme neerslag waterschade ontstaan in woningen, bedrijven en/of vitaal en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen, dokterspraktijken, zorginstellingen, etc. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Die overvloed aan regenwater zelf is een waardevolle bron, die we kunnen gebruiken voor het spoelen van het toilet, het bewateren van de tuinplanten of de doorstroming van watergangen. Om dit potentieel te benutten en om vuilwater in de openbare ruimte te voorkomen en waterschade te beperken, willen we het regenwater daar waar we “problemen verwachten”  en meekoppelkansen ontstaan met andere projecten ontkoppelen van het rioolstelsel. Zo wordt het beschikbare water niet alleen duurzaam gebruikt, maar vergroten we ook de weerbaarheid van de stad voor extreme neerslag en droogte (zie doel 6.4.4 klimaatadaptatie).

Nieuwe technologieën creëren kansen om het beheer nog slimmer en effectiever uit te voeren. Tevens willen we voorkomen dat er tegen hoge energiekosten onnodig veel schoon regenwater wordt rondgepompt in het riool. De gemeente Zwolle wil zich inspannen om al deze duurzame waarden van water nog beter te benutten.

Criteria

Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd, zodanig dat:

  • We de volksgezondheid waarborgen ten aanzien van afval- grond – en hemelwater.
  • Contact met ziekteverwekkers in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  • We (grond)wateroverlast beperken (gelet op klimaatverandering).

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Riolering

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 10.1.1 onderdeel "Lagere bijdrage aan GBLT ivm OZB"

Hogere energiekosten riolering

Budgettair neutraal

Er is sprake van hogere energiekosten voor riolering van € 183.750. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking de voorziening riolering.

p40792
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47