Domeinen

Fysiek Domein

Programma 7. Vitale wijken

Beschrijving

Zwolle streeft naar vitale wijken, waar iedereen meedoet en waar bewoners actief en trots met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. Een wijk waar het fijn wonen is en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De wijken zijn goed toegankelijk, met passende woningen en goede voorzieningen. Een vitale wijk is nu én in de toekomst aantrekkelijk om in te leven. Daarvoor zijn ze voorbereid op een veranderend klimaat, leveren ze een bijdrage aan de energietransitie en gaan ze mee met de tijd.

In vitale wijken is het mogelijk elkaar te ontmoeten en om gezond en veilig te leven. Dat gebeurt onder andere buiten, #buitengeluk. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen, sporten, spelen en recreëren. Door corona en de 1,5 meter samenleving gebruiken inwoners de buitenruimte nu veel meer dan eerder. Dat is positief, want het zorgt voor meer buitengeluk in de stad, maar het levert ook complexe vraagstukken op. De buitenruimte staat onder druk. Niet alleen boven maar ook onder de grond. We staan voor grote opgaven – zoals de verstedelijking, klimaat en energie -  die allemaal ruimte nodig hebben. Dit vraagt om een nauwe en tijdige samenwerking tussen alle partners die met de ontwikkeling èn met het beheer van de stad bezig zijn. Voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Zwolle is een veilige stad met veilige wijken. We werken er dagelijks aan om dit zo te houden. Samen met onze partners en inwoners werken we aan veiligheidsthema’s zoals jeugd, cybercrime, ondermijnende (drugs)criminaliteit en mensenhandel, maar denk ook aan het veilig laten verlopen van evenementen en betogingen. Dit doen we niet alleen repressief, maar meer en meer preventief. Op deze manier werken we duurzaam aan een veilige stad.

Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten. Als dat kan ondersteunen we met ons gemeentelijk vastgoed ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten. Ook dragen we bij aan de energietransitie. Per wijk bekijken we wat daarvoor nodig is. En wat we met elkaar willen bereiken.

Voor vitale wijken is het van belang dat bewoners participatieruimte ervaren in hun eigen woonomgeving. Bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is en moedigen eigen initiatief aan. Ook zijn we met buurten en wijken in gesprek en luisteren naar wat zij belangrijk vinden. Via de inzet van de methodiek ‘Start voor de start’ zorgen we dat we eerst denken en dan doen, door aan het begin met alle interne en externe betrokkenen het vraagstuk door te lopen. Samen met bewoners en andere partners en betrokkenen werken we zo aan vitale wijken, waar de mens centraal staat. We willen dat iedereen in Zwolle kan meedoen en prettig kan leven en wonen. Daarbij hebben we ook oog voor het welzijn van (huis)dieren.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 2

7.1.1

Bewonersinitiatieven; ondersteuning

45.000

7.1.1

Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden

43.230

7.1.2

Herstel schanskorven

100.000

7.1.2

Ombouw iVRI's

150.000

7.1.2

 - Dekking subsidie provincie

-150.000

7.1.2

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1; openbare verlichting en V.R.I.'s (zie ook doel 9.1.1 en doel 10.1.1)

575.000

7.1.3

Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang; storting reserve dekking kapitaallasten (zie ook doel 10.1.1)

229.081

7.1.3

Afronding project Zwolle Spoort; overheveling restant krediet

-73.668

7.1.3

 - Overgeheveld restantkrediet project Zwolle Spoort

73.668

7.1.3

Project Brede Welvaart in het Vechtdal

50.000

7.1.3

 - Dekking: bijdrage gemeente Hardenberg

-50.000

7.1.4

Aanpassing Ventilatie Stadskantoor/commerciële ruimte

115.000

7.1.4

 - Dekking 50% huurinkomsten en 50% kapitaallasten vanaf 2024 uit algemene middelen

-115.000

7.1.4

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 1.2.3 en 3.3.1)

-  

7.1.4

Hogere energiekosten verhuurde panden

948.750

7.1.4

 - Dekking: bijdragen derden

-948.750

7.2.2

Veiligheidsregio, terug te ontvangen bijdrage 2021

-712.832

7.2.4

Kleine verkeersmaatregelen; verlaging budget door lagere subsidie

-51.049

7.2.4

 - Lagere subsidie provincie Overijssel voor verkeersveiligheid

51.049

7.2.4

Kredietoverschrijding Wipstrikkerallee

104.000

7.3.1

Afval/grondstoffen; lagere kosten

-507.500

7.3.1

 - Storting in Voorziening afval

507.500

7.3.1

Afval/grondstoffen; lagere kosten (zie ook doel 4.1.1; 7.3.2 en 10.1.1)

-17.603

7.3.1

 - Storting in Voorziening afval

17.603

7.3.2

Lagere kosten riolering (zie ook doel 4.1.1; 7.3.1 en 10.1.1)

-6.917

7.3.2

 - Storting in Voorziening riolering

6.917

7.3.2

Hogere energiekosten Riolering

183.750

7.3.2

 - Dekking: Voorziening riolering

-183.750

7.3.3

Eikenprocessierups

180.000

7.3.4

Actieplan geluid 2023 - 2028; actualisatie

85.000

7.3.4

 - Dekking aframing krediet voor uitvoeringskosten geluidsknelpunten

-85.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

563.479

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47