Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Beschrijving

Zwolle is een gastvrije en toegankelijke gemeente. Inwoners, bedrijven, bezoekers, forensen en vervoerders hebben volop keuzevrijheid bij het plannen van hun reis. Zwolle is een belangrijk scharnierpunt voor verkeer, zowel via het water, de weg, het fietspad als het spoor. We zijn het tweede spoorknooppunt van Nederland, we kennen het hoogste fietsgebruik binnen de stad van de wereld én we hebben een uitstekende autobereikbaarheid.

Een goede mobiliteit draagt bij aan onze economisch sterke positie en regionale aantrekkingskracht, met een goede bereikbaarheid voor inwoners, forensen, logistiek verkeer, studenten en scholieren. We behoren tot de steden met het grootste aandeel verkeer dat iedere dag vanuit de regio naar de stad reist, het Daily Urban System van Zwolle.

Om Zwolle in de toekomst toegankelijk en bereikbaar te houden, gaan we vaker de fiets pakken, met deelmobiliteit rijden of met het openbaar vervoer reizen. Conform het STOP-principe zetten we in op het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke en herkenbare loop- en doorfietsroutes, lanen en wegen en het wijzigen van het mobiliteitsgedrag: meer fietsgebruik in plaats van de auto. Met het oog op de verduurzaming van mobiliteit zetten we, vraag gestuurd, in op het realiseren van elektrische laadpalen om elektrisch rijden aan te moedigen en willen we de samen met partners de realisatie van mobiliteitshubs onderzoeken. Aanvullend willen we toe naar minder, kleinschaliger en schoner vrachtvervoer in de stad. Deze aanpak sluit aan bij ons bestaande actieplan Stadslogistiek en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (kortweg: ZES).

Door te investeren in duurzame en inclusieve mobiliteitsoplossingen, slimme doorstromingsmaatregelen met verkeersmanagement en goede alternatieven voor (vracht)autoverkeer kan onze stad een verdere groei ook voor het verkeer faciliteren. We streven naar meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, in combinatie met de auto zodat onze stad voor alle vervoerwijzen bereikbaar blijft en we voldoende keuzevrijheid in mobiliteit blijven garanderen.  

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
  • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
  • Bestemmingen gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets of te voet.
  • De buitenruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
  • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt geborgd.
  • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) en moment kiezen, en prioriteit geven aan schoon vervoer.
  • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de  bedrijventerreinen.
  • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven op het gebied van Centrumgebied (Spoorzone en Binnenstad), klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Spoorzone

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Gebiedsvisie Zwartewaterallee

Aanvullende uitgaven

200000

In het raadsvoorstel van 1 november 2021 is  binnen doel 6.2.1. een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 600.000 voor de planbegeleiding van de vijf private ontwikkellocaties.
Dit voorbereidingskrediet is als volgt te gedekt:
a)   € 500.000 uit privaatrechtelijke overeenkomsten in het kader van kostenverhaal;
b)   € 100.000 uit de incidentele middelen van strategische investeringsagenda (SIA)

Het grondbezit voor de vijf ontwikkellocaties is in handen van afzonderlijke marktpartijen, die op deze locaties woningbouw willen realiseren. De gebiedsvisie Zwartewaterallee geeft spelregels en ontwikkelprincipes voor de ontwikkeling van de locaties. De gebiedsvisie geeft richting aan de verschillende ontwikkellocaties over: het programma, de openbare ruimte, de ruimtelijke massa, mobiliteit en duurzaamheid. Dit biedt houvast voor de nadere uitwerking van de visie in Ruimtelijke ontwikkelplannen. In dat kader zullen nog verschillende onderzoeken en uitwerkingen moeten plaatsvinden om de definitieve haalbaarheid van de locatieontwikkelingen te (kunnen) bepalen hetgeen vraagt om ambtelijke inzet. Een groot gedeelte wordt privaatrechtelijk verhaald, maar een gedeelte ook niet. Daarom is € 100.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Het gaat hier om kosten zoals het begeleiden om te komen tot een coalitie WC-AA-landen met als doel gezamenlijk een aanvullende gebiedsvisie WC AA-landen te maken.  En onderzoekskosten die vallen onder nieuwe omgevingswet en voor rekening zijn van de gemeente.

De plankosten die zijn toegekend (€ 100.000) zijn niet toereikend om deze kosten te dekken. Dit bedrag is besteed aan planbegeleiding.

De afgelopen jaren blijkt dat er veel projectoverstijgende zaken zijn die meer plankosten vragen dan begroot. Te denken aan de invoering van de omgevingwet in relatie tot de gebiedsvisie en het hele gebied, bouwen in de hoofdgroenstructuur, betaalbaarheidsagenda, mobiliteit etc. We gaan onderzoeken of we een gedeelte van deze kosten nog kunnen verhalen op de ontwikkelaars  na vaststelling van de Ruimtelijke ontwikkelplannen. Mocht er nog een deel te verhalen zijn dan wordt dit privaatrechtelijk geregeld. Maar de verwachting is dat we geen grondslag hebben om deze kosten te kunnen verhalen op de ontwikkelaars.

De projecten genoemd in de gebiedsvisie Zwartewaterallee vallen onder 1 van de focus gebieden van de omgevingsvisie. Doordat de gebiedsvisie is gekoppeld aan WBI maatregelen en de gemeente de taak heeft de komende 10 jaren 10.000 woningen te bouwen is de rol van de gemeente ook veranderd van een faciliterende rol naar regie rol. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid te sturen op realisatie, omdat anders de WBI maatregelen niet uitgevoerd kunnen worden en planning woningbouw niet wordt gehaald. Dit vraagt ook meer plankosten.
Voor 2022 is een bedrag van € 200.000 nodig voor planbegeleiding en onderzoeken.
In de jaren 2023 en 2024 is € 160.000 respectievelijk € 80.000 nodig.

Initiatieven Oosterenk

Aanvullende uitgaven

197000

Voor een deel van Midwest Oosterenk is in 2018 een stedenbouwkundig ontwikkelplan vastgesteld. De uitwerking van het plan vergt echter veel overleg en heeft tot nu toe niet geleid tot een plan dat als basis kan dienen voor een bestemmingsplan. De kosten voor de planbeoordeling zijn overschreden met ca. € 44.000. De kosten voor de planbegeleiding en voor het opstellen van de anterieure overeenkomst worden zoveel als mogelijk verhaald bij het sluiten van de anterieure overeenkomst. Voor de afronding van deze fase wordt aanvullend nog voor € 10.000 aan kosten gemaakt, wat niet verhaalbaar is. Hiervoor is aanvullende financiële dekking benodigd.

Verder is er behoefte aan een mobiliteitsstrategie voor Oosterenk, om de ruimtelijke vertaling van de ambities uit de visie te kunnen maken naar de verschillende deelgebieden. De actuele context uit de Omgevingsvisie en de Verstedelijkingsstrategie worden hierin meegenomen. Het opstellen van een mobiliteitsstrategie kost € 37.000.

Oosterenk is onder andere vanwege de ligging ten opzichte van Natura 2000 gebied aangemerkt als aandachtsgebied voor stikstof. De stikstofberekeningen moeten worden geactualiseerd. De actualisatie van de stikstofberekeningen kost maximaal € 10.000.

In opdracht van de coalitie van de Centrumontwikkeling is een indieningsanalyse gemaakt om de
haalbaarheid en kansrijkheid van het indienen van een aanvraag Woningbouwimpuls te beoordelen voor de gebiedsontwikkeling Oosterenk.

Op basis van de aan ons beschikbare gestelde informatie achten wij het project Oosterenk in de voorgestelde scope kansrijk voor een aanvraag Woningbouwimpuls. De conclusie is dat het voorgestelde project op onderdelen nadere uitwerking behoeft om tot een goed onderbouwde en daarmee kansrijke aanvraag te komen. Het advies is om in tranche vijf (verwachte openstelling maart 2023) een aanvraag Woningbouwimpuls te doen. De kosten voor de inhoudelijke voorbereiding voor het doen van een kansrijke aanvraag, externe ondersteuning en uren voor begeleiding van het proces worden geraamd op ca. € 140.000.

Correctie reserve dekking kapitaallasten en reserve Spoorzone

Budgettair neutraal

Een deel van de kapitaallasten voor het project Busstation, Ondergrondse fietsenstalling en stationsplein worden gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. In 2021 is deze reserve gevuld door de reserve Spoorzone. Na afronding van de projecten blijkt dat er teveel is gestort in de reserve dekking kapitaallasten.
Hierdoor kan een deel, te weten € 593.124, weer terug vloeien naar de reserve Spoorzone.

Beleidsinterventie bij Berap 2022-2

Zwartewaterallee; woonimpuls
In het gebied rondom de Zwartewaterallee worden de komende jaren ca. 1.300 woningen toegevoegd. Dit vraagt naast de woningbouwontwikkeling ook om forse ingrepen in de infrastructuur en de openbare ruimte. Met de ontwikkelende partijen zijn publieke maatregelen benoemd en geraamd welke noodzakelijk zijn om het beoogde woning programma te kunnen realiseren. Om dit moment wordt de eerst ontwerpen gemaakt. Gezien de doorlooptijd van de projecten en marktonwikkeling van lonen en materiaalkosten zullen tekorten ontstaan. Het is te vroeg deze tekorten te concretiseren. Zodra ontwerpen en daarmee gepaard gaande investeringen bekend zijn zal nadere besluitvorming gevraagd worden.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40835
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47