Domeinen

Fysiek Domein

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen

Belangrijkste element van een gezonde en vitale economische structuur is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Een stad waar het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Het gewenst effect is dat er meer banen komen in Zwolle.

Voor een blijvend krachtig economisch fundament dient een concurrerend ondernemersklimaat te worden gecreëerd, nu en in de toekomst. Voor bedrijven is het van groot belang dat het regionale ondernemersklimaat vertrouwen geeft om te investeren. Ondernemers kiezen voor de strategische ligging van Zwolle en de gemeente creëert de juiste randvoorwaarden waarbinnen bedrijven kunnen vestigen, uitbreiden of vernieuwen.
De gemeente zorgt niet zelf voor de banen, dat doen bedrijven uit de profit sector en non-profit organisaties. Het gaat hierbij zowel om directe als indirecte banen. Want voor het goed kunnen functioneren moet een bedrijf of instelling weer een beroep doen op andere bedrijven en instellingen. De gemeente kan hierbij wel helpen. Een sterk accountmanagement en professionele organisatie dragen hier aan bij. Niet alleen omdat we hiermee in goede tijden de economische structuur en vitaliteit van Zwolle versterken. Tijdens de coronacrisis is ook duidelijk geworden dat bedrijven en instellingen een helpende en meedenkende gemeente waarderen.

En het gaat hierbij niet alleen om de gemeente Zwolle. We werken samen met andere gemeenten in de regio Zwolle. Regionale agendering ten behoeve van het versterken van het vestigingsklimaat in Zwolle en regio is hierbij van belang. Als sterke regio kunnen we ondernemers nog beter van dienst zijn. Binnen een brede economische regio bieden we ruimte aan een grote diversiteit van economische sectoren én de ondernemers die binnen die sectoren actief zijn.

Eén van de belangrijkste succesfactoren voor de economische groei is de aanwezigheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten. Daarom blijven wij de komende jaren investeren in de Human Capital-agenda. In de Human Capital Investeringsagenda staan centraal:

 • Beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen: voldoende arbeidskrachten nu en op middellange termijn.
 • Inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte om te ontwikkelen.
 • Wendbaarheid van mensen en systemen: de uitdaging is ervoor te zorgen dat mensen en organisaties voorbereid zijn op permanente ontwikkelingen en
 • veranderingen in het werk.

Dit doen we niet als Zwolle alleen, dit pakken we op in Regio Zwolle verband. De uitvoering van de zogenaamde Regio deal staat hierbij centraal. We werken samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en medeoverheden zoals de provincie Overijssel aan de regionale arbeidsmarkt

Een ander belangrijk punt voor 2022 is de start van de uitvoering van het in het net voor de zomer van 2021 vastgestelde economisch perspectief. Kern hiervan is dat Zwolle zich wil profileren als Experimentele Hanzestad binnen het stedelijk netwerk Nederland en zich wil inzetten voor het vergroten van de aantrekkingskracht voor nieuwe ondernemers, young potentials en start-ups. Dit door zich binnen de economische regio primair te richten op het versterken van een aantal groeiclusters: de creatieve en slimme (maak-)industrie, de ict & e-commerce en de sector health. Daarnaast zetten we ons in voor Impact ondernemen.

Criteria

We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen, zodanig dat:

 • Bestaande bedrijven door goede en gerichte dienstverlening aan Zwolle blijven verbonden:
  • We ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, met passende randvoorwaarden.
  • We focussen op directe en indirecte banen.
  • We samenwerking tot stand brengen tussen onderwijs, ondernemers, overheid, omgeving (4-O's).
  • De tevredenheid over de dienstverlening aan ondernemers stijgt.
 • Nog niet in Zwolle gevestigde bedrijven voor Zwolle kiezen:
  • De groei van het aantal vestigingen minimaal op landelijk niveau ligt.
  • De groei van het aantal nieuwe bedrijven / startende ondernemingen minimaal op het landelijk gemiddelde ligt.
  • Het kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties in balans is met de vraag in de markt.
  • De leegstand van kantoren en bedrijfspanden, uitgedrukt in een percentage, in Zwolle onder de respectievelijke landelijke leegstandscijfers ligt.
 • Vanuit onze strategische opgave "Human Capital en topwerklocaties":
  • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat wordt gecreëerd voor de clusters health / zorg, kunststoffen, klimaat en energie.
  • De verbinding tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt wordt versterkt.
  • Een beter beeld ontstaat van de groeisectoren, benodigde skills en het arbeidspotentieel in de regio.
  • Een betere geleiding ontstaat van a) werk naar werk, (b) opleiding naar werk en van (c) geen werk naar werk

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

 • Voorsterpoort West

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

BIZ Hessenpoort; verplaatsing van ander doel

Budgettair neutraal

De verordening bedrijveninvesteringszone  Hessenpoort is met ingang van 2022 met 5 jaar verlengd. Er wordt jaarlijks een directe belasting geheven. De bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en internet. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de veiligheid en de economische ontwikkeling in de bedrijveninvesteringszone.  De begrote inkomsten en uitgaven zijn per abuis onderdeel  van de begroting van doel 5.2.1. De budgetten moeten worden overgeheveld van doel 5.2.1. naar doel 5.1.1. Daarnaast is de verwachte bijdrage € 42.000 en daarmee ook de bijdrage in de kosten, hoger. Dit komt onder andere doordat de bijdrage jaarlijks wordt verhoogd.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47