Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Beschrijving

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. Onze woonvisie (2017) heeft hiervoor 4 ambities geformuleerd; Zwolle is een:

 • Sterke groeistad (aantrekkelijke woon, werk, en leefstad).
 • Vernieuwende woonstad (ruimte voor vernieuwing).
 • Solidaire leefstad (prettig zelfstandig wonen).
 • Duurzame Deltastad (waterbewust en toekomstbestendig).

Deze vier ambities tezamen maken dat Zwolle voor de komende jaren staat voor de volgende stap in stedelijkheid. Wij willen de stad verder versterken als centrum van deze regio en Noord Oost Nederland en willen de economische toppositie in Nederland behouden. Zwolle wordt als aantrekkelijke woonstad steeds meer een alternatief voor wonen in de Randstad. We zien dat terug in de migratiecijfers. Zwolle groeit harder dan de eerder geprognosticeerde groei. De toenemende verstedelijking en daarbij horende mobiliteit hebben geleid tot een aantal afspraken in de omgevingsagenda Oost en MIRT. Voor de uitbreiding van het aantal woningen werkt de Regio Zwolle met het Rijk en de Provincie Overijssel aan de verstedelijkingsstrategie voor de regio. In 2022 zal de verstedelijkingsstrategie worden afgerond.  In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan de regionale woonafspraken met de Provincie Overijssel (Regionale Woonagenda West) en wordt de beoogde Regiodeal Zwolle-Deventer-Apeldoorn uitgewerkt. Verder zet Zwolle zich in voor een tweede tranche van het Volkshuisvestingsfonds in 2022 voor een duurzame en energetische wijkvernieuwing (sociale huur, particulier bezit en openbare ruimte).

Sterke groeistad
De woonbehoefte in Zwolle is zeer groot, het woningtekort is een van de grootste in Nederland. De druk op de woningmarkt zal in 2022 verder toenemen nu overal de productie van nieuwe woningen achterblijft.  Hoewel het nog urgenter is om woningen toe te voegen, blijven wij sturen op kwaliteit en vernieuwende woonconcepten zoals woonvormen waarbij meer huishoudens in één woning kunnen wonen. In 2022 voeren we het Programma Betaalbaar Wonen in Zwolle uit met het doel voldoende betaalbare woningen te realiseren en te behouden en huishoudens met een relatief laag inkomen een grotere kans te geven op een betaalbare woning. Het programma bestaat uit drie onderdlen: aanbod vergroten, stimulerende en beschermende maatregelen, nieuwe concepten die snel zijn te realiseren.
Om goed in te kunnen spelen op  de veranderingen in de woningmarkt is nodig beschikbare data in de markt aan elkaar te koppelen. Daarom ontwikkelen we WoonInzicht door tot het data- en kennisplatform voor Wonen in Zwolle. Ook willen wij in 2022 de resultaten van het woonmilieu/doelgroepenonderzoek implementeren in de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Vernieuwende woonstad
Binnen de groei wil Zwolle de woonopgave vernieuwen en innoveren. Nieuwe woonbehoeftes ontstaan en verschillende maatschappelijke, economische, financieleontwikkelingen vragen om innovatie. Wonen en zorg, wonen en werken, wonen en delen van voorzieningen, collectief wonen, betaalbaar wonen, beschermd wonen circulair wonen en leven etc.  De gemeente wil inwoners meer ruimte en locaties bieden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). We verkennen samen met het college van rijksbouwmeester, het ministerie van BZK en Zwolse ontwikkelpartners de mogelijkheden van flexibele adaptieve woonoplossingen binnen de verdichtingsstudie flexwonen. We bieden ruimte aan experiment onder andere in he Woonlab betaalbaar wonen en living lab circulair bouwen.

Solidaire leefstad
We werken samen aan een integrale aanpak voor wonen, zorg en welzijn. Hiervoor is een programma Wonen en Zorg opgesteld voorzien van een visie, strategische doelen en deels uitvoeringsagenda. Het programma is in een drietal hoofdlijnen uiteengezet, te weten: Vitale, solidaire en gezonde stadsdelen, Voldoende geschikte woningen en Passende zorg en ondersteuning. Samen met onze in- en externe partners, waaronder corporaties, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties, worden de opgaven uit het programma verder uitgewerkt.

Duurzame deltastad
Nieuwbouw is gasloos. Daarmee is de woningbouw een aanjager voor de energietransitie in Zwolle. In de Warmtegids laat de gemeente zien in welke richting de energietransitie in de Zwolse wijken gaat plaatsvinden. Daarbij is het wel van belang dat de energietransitie betaalbaar is, met name ook voor de lagere inkomensgroepen. In het scenario van versterkte groei is het des te meer een uitdaging dat Zwolle zich klimaatadaptief, circulair en natuurinclusief ontwikkelt. De uitdaging ligt hierbij vooral in de bestaande stad en in het bijzonder in de particuliere voorraad.  

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:
Het bouw- en ontwikkeltempo wordt komende jaren gericht op 1.000 woningen per jaar. Het woningbouwprogramma  wordt afgestemd op de behoefte en gaat uit van de volgende kaders:

 • Circa 60% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
 • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentiatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur).  We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
 • De nieuwe woningen voldoen aan de KEC-ambities en zijn daarmee toekomstbestendig.
 • We zetten in op experiment en innovatieve in woonvormen, bouwtechnologie en ontwikkelstrategie
 • We werken op basis van de "Zwolse aanpak gebiedsontwikkeling" die door het Concilium is opgesteld.
 • Het Zwols Pakket van maatregelen als kader voor betaalbaar wonen.
 • De "Regionale Woonagenda West Overijssel" als kaderafspraken met de provincie Overijssel voor de woonopgave in Zwolle.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

 • 1e fase Dorpsplan Wijthmen
 • Herontwikkeling Stilohal locatie
 • Nieuwstad
 • Oude Mars
 • Westenholte Stins
 • Zwartewaterallee
 • Stadshagen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Investeringsagenda Wonen

Aanvullende uitgaven

125000

Zwolle is een aantrekkelijke stad om te wonen en te verblijven. Dat maakt dat er een grote vraag naar (betaalbare) woningen is in Zwolle. Om aan die vraag te voldoen is de ambitie om tot 2030 10.000 woningen toe te voegen. Daarbij zetten we stappen naar een meer klimaatbestendige en gezonde woonomgeving, niet alleen via nieuwbouw maar ook in de bestaande wijken.

De context waarbinnen we uitvoering willen geven aan deze ambities is de afgelopen 2,5 jaar sterk veranderd.  Om er enkele te nomen:

 • Woningmarkt verder onder druk; prijzen blijven stijgen, toenemende vraag naar betaalbare woningen, toegankelijkheid onder druk voor jong en oud, rente omhoog, verkopen ingetrokken, consumentenvertrouwen daalt, voorbode voor ?
 • Tekort aan materiaal en arbeid waardoor productieketen stokt
 • Partners maken zich zorgen om haalbaarheid en productiesnelheid door stapeling van opgaven
 • Raad maken zich zorgen om betaalbaarheid, productiesnelheid wat zich uit in veelvoud aan moties en amendementen
 • Woningproductie Zwolle stokt…ondanks voldoende locaties

Tegelijkertijd pakt het rijk landelijke regie door de lancering van de Nationale Bouw- en Woonagenda, wordt op regionaal niveau aan een verstedelijkingsstrategie gewerkt en zijn in het coalitieakkoord een aantal  nieuwe ambities opgenomen.

Het tempo aan nieuwe dingen (en wijzigende regelgeving) wat gevraagd wordt verhoudt zicht niet tot tempo om af te stemmen met partners. Bovendien zien we dat ondanks dit alles de woningbouwproductie stagneert.

De gemeentelijke Woonvisie is (en blijft) het kader voor de woonopgave. Met de Ontwikkelstrategie Wonen bieden we houvast en helderheid voor de uitvoering. De werkingstermijn van de huidige ontwikkelstrategie loopt op zijn einde. Een herijking van deze ontwikkelstrategie is nodig om -gelet op de veranderde context- een actueel kader te bieden en de uitvoering van onze woonambities op gang te houden. Deze herijking wordt op een bondige wijze opgepakt.

Om op dit alles adequaat in te spelen is een aantal gerichte investeringen nodig. Dit onder meer ten behoeve van het opstellen van een huisvestingsverordening, het stimuleren van doorstroming en het realiseren van onze ambities met betrekking tot wooncorporaties.

Er wordt voor de Berap 2022 een incidenteel budget gevraagd ad. € 125.000. Dit is ten behoeve van de herijking van de Ontwikkelstrategie Wonen en voor het verzorgen van aanvragen voor de Woningbouwimpuls (WBI).  Voor de begroting 2023 een incidenteel budget ad. € 400.000. Dit onder meer voor de bredere doorontwikkeling van het programma Wonen en de ontwikkeling van een aanpak voor Doorstroming.

Westenholte Stins

Aanvullende uitgaven

30000

De ontwikkeling van het project Westenholte Stins is een langdurig proces waardoor meer (bestemmings)plankosten gemaakt moeten worden dan voorzien en verhaald kunnen worden. Dit vraagt om meer capaciteitsinzet. Verder wordt nu ingeschat dat het project 2 jaar langer duurt. Tenslotte zijn er, als gevolg van het Didam-arrest, nog extra checks en acties uitgevoerd wat tot extra (niet voorziene) kosten heeft geleid. Anno 2022 loopt het dekkingstekort op naar € 30.000 waarvoor nu aanvullend krediet wordt gevraagd.

Beleidsinterventie bij Berap 2022-2

Anterieure overeenkomst Wijthmen
Voor woningbouwlocatie het Buyten in Wijthmen is eind 2020 een anterieure overeenkomst gesloten tussen ontwikkelaars Kreator en Loostad en de gemeente Zwolle. De overeenkomst is de basis voor de verdere samenwerking om het Buyten tot ontwikkeling te brengen en de woonwijk te realiseren. In de overeenkomst zijn rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd. Op grond daarvan zijn onder meer een geurvisie en geurverordening en een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan onder meer het inrichtingsplan

In het najaar van 2021 is door de gemeente Zwolle in de stuurgroep aangegeven dat het beschikbare krediet naar verwachting niet voldoende is voor de periode tot 1 december 2022. De anterieure overeenkomst biedt de mogelijkheid om financiële afspraken te maken met de ontwikkelaar. De verwachting is dat hierover in het 4e kwartaal 2022 duidelijkheid komt.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40835
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47