Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.4.4 Klimaat

We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Beschrijving

Het veranderend klimaat raakt alles wat we doen: wonen, werken en recreëren. Klimaatadaptatie raakt dus alle beleidssectoren.  Naast klimaatverandering staat  Zwolle voor een groeiopgave en wil de stad samen met de regio de transitie maken naar duurzame energie.  Dat betekent dat er  ruimtelijke uitdagingen zijn op het gebied van  bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, energietransitie, water en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er sociaal-maatschappelijke opgaven als radicalisering, werkloosheid, arbeidsmigratie en vluchtelingen.  De coronacrisis maakt een groene, leefbare woonomgeving voor inwoners nog belangrijker.

Klimaatadaptatie is een transitieopgave, net als de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. We zien klimaatverandering  als kans voor een duurzame, inclusieve leefomgeving. Sterker nog, door de stad en de regio nog aantrekkelijker te maken om in te leven, te werken en te recreëren, willen we graag een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Door intensief samen te werken in de regio met overheden, ondernemers en onderwijs, koersen we op een duurzame toekomst. Daarbij we zetten we kwetsbaarheid om in weerbaarheid.

De regio Zwolle is als deltagebied kwetsbaar voor klimaatverandering door botsende systemen. De regio wordt ingeklemd door periodes van zowel meer als minder water vanuit het achterland en zowel hogere als lagere waterpeilen op het IJsselmeer in combinatie met hoosbuien en extreem droge perioden in de regio zelf. Weersextremen in het kwadraat.

We bekijken de te nemen maatregelen steeds integraal, en in relatie tot de ons omringende regio, die feitelijk geen grenzen kent. Zo werken we samen met Waterschap, Rijk, Provincie en Regio Zwolle aan een klimaat robuuste, veerkrachtige regio Zwolle. Dit sluit aan op de koers die gekozen wordt in het NOVI-gebied Regio Zwolle, als klimaatbestendige groeiregio. We nemen deel in diverse verbanden op regionaal,  landelijk en internationaal niveau. We zien grote kansen in kennisuitwisseling en met Climate Campus stimuleren nieuwe netwerken en innovatie.

Om onze ambities (2050 klimaatbestendig ingericht en kansen van klimaatbestendige ontwikkeling verzilveren) en doelstelling waar te kunnen maken is het nodig dat wij:

 • Structureel klimaatadaptief handelen.
 • Samenwerking zoeken intern en met onze partners
 • De kansen benutten die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken.
 • Klimaatadaptatie zoveel mogelijk  integreren in andere projecten en opgaven zoals de energietransitie, gezondheid en wonen.

Criteria

We verweven klimaatadaptatie in alle activiteiten van de gemeente en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta, zodanig dat:

 • Uitvoering wordt gegeven  aan de strategie voor klimaatadaptatie zoals dit is verwoord in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, waarbij ingezet wordt op een robuust regionaal watersysteem, een stedelijk groenblauw netwerk en sponswerking op wijk- en perceelniveau.
 • Klimaatadaptief handelen het 'nieuwe normaal' is, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten .
 • Er een goede infrastructuur voor slim samenwerken is gerealiseerd.
 • Pilotprojecten worden uitgevoerd, openbare ruimte klimaatbestendig wordt beheerd en onderhouden en lopende projecten zo klimaatbestendig mogelijk worden uitgevoerd.
 • Gebiedsgericht gewerkt wordt aan klimaatadaptatie.
 • Investeringen van derden in de stad benut worden voor klimaatadaptatie.
 • We zelfbewust vormgeven aan onze koploperpositie en we fungeren als landelijke proeftuin voor een klimaatbestendige delta

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Klimaatadaptatie

Aanvullende uitgaven

338550

Zwolle is door de ligging in de IJssel-Vechtdelta zeer kwetsbaar voor overstromingen. Door de verstedelijkingsopgave is klimaatadaptatie urgenter en complexer geworden, want we willen dat de woningen die we nu bouwen, veilig zijn in de toekomst. Daarom is het nog te vroeg om het programma Klimaatadaptatie af te bouwen en is er voor 2022 en 2023 nog aanvullend incidenteel budget nodig. Dit budget hebben we nodig om de groenblauwe structuur uit te werken op stedelijk niveau en gebiedsniveau. Dit is nodig voor klimaatbestendige en waardevaste investeringen in wonen en infrastructuur. Daarnaast zijn we als gemeente in de vorige collegeperiode verplichtingen met het Rijk en de EU aangegaan in het kader van subsidieprogramma's. Om deze na te komen is incidenteel budget nodig. Deze programma's zijn nodig om te werken aan bewustwording bij inwoners, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers en gezamenlijke initiatieven rond klimaatadaptatie en innovatie mogelijk te maken.
Het gaat in totaal om € 338.550 in 2022 en € 564.000 in 2023. Het budget voor het programma Klimaatadaptatie blijft daarmee gelijk aan het jaarlijks budget van 1,2 miljoen euro in de periode 2018-2021.

Project klimaatadaptieve voortuinen

Budgettair neutraal

Er is een subsidie door de provincie toegekend ad. € 101.672 voor uitvoering van het project klimaatadaptieve voortuinen. Het is de bedoeling dat de voortuinen van de woningen in de Buxtehuddestraat (e.o.) klimaatadaptief worden gemaakt. Bij deze woningen zal de afvoer van het hemelwater worden losgekoppeld van het riool en worden  regeninfiltratiesystemen aangelegd. Daarnaast wordt de bewoners de mogelijkheid gegeven om onder begeleiding hun tuin een make over te geven, waarbij de tegels er uit worden gehaald en er planten voor in de plaats komen. Beide maatregelen helpen om de sponswerking van de bodem te vergroten en de overlast door hevige regenval te verminderen. Daarnaast levert het vergroten van het groene tuinoppervlak een bijdrage aan het verlichten van hittestress. Het draagt bij aan de bewustwording en het handelingsperspectief van de bewoners ten aanzien van klimaatadaptatie en vormt een inspiratie voor andere Zwollenaren.  

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40835
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47