Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.4 Erfgoed

We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerende thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen

Beschrijving

Zwolle is rijk aan erfgoed. Dat is een belangrijke (ruimtelijke) kwaliteit. Zwolle behoort tot de grote monumentengemeenten in Nederland. Er zijn 481 rijksmonumenten, 1 archeologisch rijksmonument en 294 gemeentelijke monumenten. De historische binnenstad met een aangrenzende singelrand zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Daarnaast zijn er vele gebouwen, objecten en structuren die vanuit hun cultuurhistorische waarde Zwolle tot Zwolle maken. Hier laten we zo veel mogelijk Zwollenaren en bezoekers van genieten (zie doel 5.2.2.). Ons erfgoed onderscheid ons van andere plaatsen en is medebepalend als aantrekkelijke vestigingsfactor. Het vertelt over onze bewoningsgeschiedenis en vormt een creatieve verbinding vanuit ons verleden als een inspirerende bron voor het heden en voor de toekomst. Het is daarom van groot belang om ons erfgoed op een goede manier in stand te houden door restauratie, onderhoud en passende wijzigingen. Zodoende blijft ons erfgoed toekomstgericht en toekomstbestendig. Daarnaast leveren archeologisch en bouwhistorisch onderzoek nieuwe inzichten op over onze mooie historie en zijn ze  regelmatig de enige bron voor onze geschiedschrijving. We koesteren daarom ons erfgoed, doen er onderzoek naar en zorgen samen met onze partners in de stad voor een duurzame instandhouding. Ons erfgoed vormt een leidend en inspirerend principe in ruimtelijke ontwikkelingen.

Criteria

We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen, zodanig dat:

  • de monumentale- en cultuurhistorische waarden in Zwolle in stand worden gehouden en de kwaliteit behouden blijft of wordt versterkt.
  • het beheer en behoud van het archeologisch bodemarchief op een goede manier plaatsvindt.
  • de eigenheid van de plek inspirerend is bij ontwikkelingen en daarmee bijdraagt aan een betere (ruimtelijke) belevingswaarde.
  • door archeologisch en bouwhistorisch onderzoek de waarde van het Zwolse erfgoed beter kan worden geduid.
  • de onderzoeksresultaten richtinggevend zijn voor planaanpassingen en ontwikkelingen.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Conservering metalen voorwerpen archeologisch onderzoek

Aanvullende uitgaven

20000

Vanaf 1987 wordt er in Zwolle door het team archeologie van de gemeente Zwolle archeologisch onderzoek gedaan. Bij deze opgravingen worden veel belangrijke vondsten gedaan, waaronder metalen voorwerpen. Al deze vondsten vormen, samen met o.a. archiefstukken en museale objecten, een belangrijke bron voor het verhaal van Zwolle, onze identiteit.
Op grond van de Erfgoedwet (artikel 5.4, eerste lid) is de certificaathouder/opgraver verplicht om de aangetroffen archeologische vondsten te conserveren en binnen twee jaar na voltooiing van een opgraving over te dragen aan de eigenaar. In dit geval het Zwolse archeologisch depot.
Vanaf 2002 wordt de dekking van deze kosten opgenomen in de archeologische projecten. De conservering van de vondsten in het depot van al het onderzoek vóór 2002 is financieel echter niet gedekt. Een groot deel van deze vondsten degradeert en gaat sterk achteruit. Om aan de ontstane wettelijke verplichting te kunnen voldoen en de metalen voorwerpen op een juiste manier te conserveren en te behouden, is de inhuur van een conserveringsspecialist nodig. De kosten hiervan zijn € 20.000,-. Een deel van deze conserveringswerkzaamheden zal voor publiek worden uitgevoerd in het Erfgoedlab binnen museum ANNO zodat dit deel van het verhaal van Zwolle zichtbaar wordt gemaakt en kan worden beleefd.

Monumentensubsidies

Aanvullende uitgaven

30000

Eigenaren van monumenten hebben als gevolg van specifieke detaillering, materiaalgebruik en voorschriften hogere kosten voor onderhoud en instandhouding dan eigenaren van een niet als monument aangewezen gebouw. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud is, zeker op de langere termijn, van groot belang voor instandhouding van monumenten. Daarnaast voorkomt het duurdere restauraties in de toekomst en zorgt het voor behoud van historisch (bouw)materiaal en voor het behoud van het fysieke kapitaal zoals genoemd in de Omgevingsvisie en de karakteristieke kwaliteit van wonen en leven zoals genoemd in het coalitieakkoord. Onze monumenten vertellen ons het verhaal van onze Zwolse geschiedenis en laten ons hier thuis voelen. Daarom kunnen particuliere eigenaren van een gemeentelijk monument subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie.

Succes
Inmiddels is het beschikbare subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten 2022 uitgeput. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een aantal restauratiesubsidies die voor het volledige bedrag (€ 6.000) moesten worden gehonoreerd. Anderzijds komt dit door de systematiek van de subsidieverordening in het kader van deregulering. Een onderhoudssubsidie hoeft niet voor de uitvoering van de werkzaamheden te worden aangevraagd. De aanvraag moet vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarin het onderhoud is gepleegd worden ingediend. Het onderhoud is dan al uitgevoerd en een eigenaar rekent op subsidie. Dit jaar zijn er de nodige onderhoudssubsidies die een beroep kunnen doen op het volledige bedrag (€ 1.600).

Uitputting is een positief signaal omdat er veel subsidieaanvragen worden ontvangen waarmee de gemeentelijke monumenten door onderhoud en/of restauratie een mooie kwaliteitsimpuls krijgen. Dat is goed voor de kwaliteit en uitstraling van gemeentelijke monumenten en de stad.
Voorstel
Het totaal benodigde extra bedrag om de subsidies in 2022 te kunnen toekennen, bedraagt ca. € 30.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag via berap 2 incidenteel beschikbaar te stellen bij het najaarsmoment en de subsidiesystematiek te evalueren bij het opstellen van de nieuwe ErfgoedVisie (2022/2023).

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47