Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Er schuilt veel kracht in de stad en zijn inwoners. Die kracht willen we verder aanboren door gebiedsgericht te werken in een initiatiefrijk Zwolle. Gebiedsgericht werken staat voor het slim verbinden van de leefwereld en de  ‘energie’ in gebieden met de opgaven voor de stad , wijk of buurt om zo waarde toe te voegen aan het gebied. Het uitgangspunt daarbij is: wat heeft een gebied nodig. Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken.
Voorwaarde voor een effectieve samenwerking is dat bewoners   vertrouwen hebben  in de samenwerking. De principes van gebiedsgericht werken spelen hierbij een grote rol zoals  het meer gemeenschappelijk maken van opgaven in de wijk, door beter van buiten naar binnen te redeneren en als gemeente ons meer rekenschap te geven van de vraagstukken die in de wijken leven.
Daarbij maken we zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten. Het faciliteren van de positieve dynamiek in wijken staat voorop. Hierbij zetten we instrumenten in als Start voor de Start en gericht datagebruik via onder meer Buurt voor Buurt . Bij het organiseren van participatieprocessen maken we gebruik van leefstijlgegevens.

Wat betreft de participatie met onze inwoners hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan effectieve samenwerkingsstructuren. Tijdens de coronatjjd heeft ons dit geholpen bij het zicht houden op de effecten van de maatregelen op de leefbaarheid in wijken en buurten. Ook het (online) platform MijnWijk.zwolle.nl is een mooi voorbeeld om de samenwerking te versterken. Het platform biedt inwoners de kans om samen met hun buren, (wijk)medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden hun initiatieven ten uitvoer te brengen.  
Vanuit de Omgevingsvisie, met als realisatiestrategie  “we doen het samen”, willen we hier een verdere impuls aan geven. Participatie is, in lijn met de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, een belangrijk onderdeel van het proces om opgaven aan te pakken. Dit betekent dat het gesprek voor een ontwikkeling in een gebied vroegtijdig wordt gestart en  dat belangen, ideeën, wensen en behoeften in beeld zijn gebracht voordat besluiten worden genomen. Het eerder genoemde Start voor de Start en maar ook gebiedsprofielen helpen ons daarbij. De komende tijd werken we dit verder uit.
De wijkstructuren bieden ook  handvatten voor opgaven binnen de hervormingsagenda (oa. collectivisering, van beschermd wonen naar beschermd thuis).. Het streven is te komen tot gezonde stadsdelen waarbij inwoners niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal maatschappelijk welzijn ervaren. Inwoners zijn dan in staat zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te voeren, sociale veerkracht te ontwikkelen en bijdrage te leveren aan de buurt- of wijksamenleving.

Criteria

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven, zodanig dat:

  • Inwoners bij de start van een maatschappelijke  of ruimtelijke ontwikkeling zeggenschap ervaren
  • Inwoners en in het gebied actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde opgaven, vastgelegd in gebiedsagenda’s
  • Het maatschappelijk ondernemerschap van inwoners wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen voor de opgaven waar onze stad voor staat.
  • Er samenwerking ontstaat tussen inwoners en in het gebied actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan.
  • De sociale cohesie in de wijk wordt vergroot
  • Inwoners tevreden zijn over de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsopgaven in de wijk door de gemeente.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Stinspark

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Bewonersinitiatieven; ondersteuning

Aanvullende uitgaven

45000

Al jaren stimuleren we (kleinschalige) leefbaarheidsinitiatieven van bewoners. Die initiatieven neemt een steeds grotere vlucht. We zien veel initiatieven gericht op ‘van grijs naar groen’. We ondersteunen deze initiatieven omdat zij een bijdrage leveren aan onze doelstellingen op het gebied van klimaat en tegelijkertijd de onderlinge binding en betrokkenheid van inwoners versterken. Door de groei van het aantal bewonersinitiatieven is het budget binnen wijkmanagement niet toereikend voor het ondersteunen van de bewoners initiatieven.
In 2021 is het gelukt om de hoeveelheid initiatieven financieel te ondersteunen mede door een eenmalige Provinciale subsidie. Willen we deze initiatieven op dezelfde voet blijven steunen dan zijn daarvoor extra financiële middelen benodigd.
Bij de Berap 2022-1 is daarom al melding gemaakt van het tekort en is € 48.500 uit de reserve nog uit te voeren werken beschikbaar gesteld hiervoor.
Met name door de stijging van realisatiekosten verwachten we, gelet de nog op stapel staande initiatieven en de nog verwachte plannen n.a.v. Burendag 2022 voor de rest van 2022 een tekort van € 45.000.
Voor de komende jaren is, ook gelet de (soms forse) stijging van de realisatiekosten, op jaarbasis € 150.000 nodig.
In eerste instantie incidenteel meerjarig voor de jaren 2023 t/m 2025 e.e.a. in relatie tot het in het coalitieakkoord genoemde onderzoek naar hoe wijken meer invloed kunnen krijgen op de besteding van de wijkbudgetten en de stappen naar een meer klimaatbestendige en gezonde woonomgeving in bestaande wijken.

Voortzetting tijdelijke uitbreiding stadsdeel midden

Aanvullende uitgaven

43230

Zwolle is een stad die groeit en dat heeft zeker zijn effect op de Binnenstad. De inbreiding in het Stadshart, ontwikkelingen in en rond het Stationsgebied, de gebiedsontwikkeling in het Broerenkwartier, de complexe puzzel rondom de bouwlogistiek in het Stadshart. Allemaal facetten die grote invloed hebben  op de veiligheid en leefbaarheid.

Meer en meer zijn er overlast locaties (‘hotspots’) waar steeds vaker een intensieve en multidiciplinaire aanpak op ingezet moet worden. Dat vraagt ook veel van de goede wil van de partners waarmee wij samenwerken.
De hotspots zien wij in toenemende mate in het centrumgebied toenemen in aantallen, maar ook in de samenstelling van overlastgevende groepen. Ook zien wij een toename van overlast van verschillende groepen in de wijken rond het centrum.
Dit terwijl we in het stadsdeel nog doende zijn de gevolgen van corona weg te werken. Immers, de verantwoordelijkheid voor alle coronamaatregelen in de binnenstad om deze open, gastvrij en veilig te houden voor alle stakeholders en tegelijk de leefbaarheid op niveau houden, heeft veel gevraagd van het team. De binnenstad ligt onder een vergrootglas en er spelen veel politiek gevoelige en complexe zaken. Om die reden is bijna alle inzet naar de Binnenstad gegaan. Een logisch, maar vervelend gevolg is dat de andere wijkzaken niet of nauwelijks aandacht kregen in die periode. Dankzij de eerdere tijdelijke extra inzet aan uren konden we beginnen om de schade te inventariseren om zo de ergste achterstand weer weg te werken.
Voorgesteld wordt om de tijdelijke extra inzet tot het einde van het jaar te continueren: kosten € 43.230 en daarnaast ingaande 2023 extra middelen voor een wijkmanager beschikbaar te stellen  om te komen tot een duurzame oplossing: kosten € 125.000 structureel.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47