Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.4 Vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Beschrijving

De gemeente Zwolle heeft regie op vastgoed waarbij het draait om maatschappelijk waardecreatie vanuit de activiteiten in het gebouw. Het gaat hierbij voornamelijk om het huisvesten van functies die erop zijn gericht om de aantrekkingskracht van Zwolle te versterken. Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. We zien ons gemeentelijk vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Door focus te leggen op vraagstukken die spelen binnen de stad vanuit een maatschappelijke context, kan het gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke betrokkenheid en cohesie in de wijken en stad versterken.

Vastgoedmanagement realiseert een optimale afstemming tussen de verschillende opgaven in de stad (huisvestingsvragen) en aanbod. We streven naar een solide en duurzame vastgoedportefeuille, die inspeelt op de maatschappelijke vraag en gericht is op financiële stabiliteit. Daarnaast dient het gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te zijn en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische opgave, zoals de "energietransitie". Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om deze transitie verder vorm te geven. De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor de gemeente Zwolle is in ontwikkeling en zal dit proces vormgeven.

De kern van ons gemeentelijk vastgoedbeleid is vastgelegd in een Nota Vastgoed-management welke wordt geactualiseerd naar een nieuwe Kadernota Vastgoedmanagement. Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de vastgoedportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurders-tevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed.

Criteria

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad, zodanig dat:

  • Een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille wordt gerealiseerd die is gericht op zowel maatschappelijke vraag als op financiële stabiliteit;
  • Maatschappelijke en culturele vraagstukken m.b.t. huisvesting worden gefaciliteerd;
  • Er een goede afstemming tussen vraag en aanbod is;
  • Een maximale bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie door de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
  • De kwaliteit van de gebouwen in stand blijft en door het optimaliseren van de onderhoudssystemen een reductie van kosten gerealiseerd wordt.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 1.2.3 onderdeel "Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen"

Hogere energiekosten verhuurde panden

Budgettair neutraal

Er is sprake van hogere energiekosten voor verhuurde panden van € 948.750. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van derden.

Afwijkingen op kredieten Berap 2022-2

Aanpassing ventilatie Stadskantoor

Budgettair neutraal

Werknemers van de gemeente hebben al een aantal jaar te maken met geuroverlast. In 2019 is gestart met onderzoek naar deze geuroverlast. Tijdens de coronaperiode is dit echter stil komen te liggen. Nu er weer meer naar kantoor gegaan wordt, blijkt dat de geuroverlast niet weg is. De geuroverlast komt op dit moment voornamelijk van Bodrum, een Turks eethuis met o.a. döner, shoarma, frituur en pizza op het menu.

Bodrum is één van de commerciële partijen aan wie de units onder het Stadskantoor verhuurd zijn. Hier zitten o.a. een sapjesbar, fotograaf, kapper en twee horecagelegenheden. Het pand waarin het Stadskantoor is gevestigd is gebouwd voor het gebruik als kantoor-/winkelruimte. Het is eigenlijk niet geschikt voor vervuilende horeca. Maar voor de leefbaarheid en reuring op het Lübeckplein is in het verleden de keuze gemaakt om de units wel te verhuren aan horecaondernemers.

Er is geprobeerd om de afzuiging zo te maken dat vervuilde en stinkende dampen van het bereiden van eten goed afgezogen worden. In de praktijk blijkt dat dit met de huidige installatie niet haalbaar is. De geuroverlast kan worden opgelost door een kleine verbouwing aan de installatie van het Stadskantoor, waarbij de vervuilde lucht via een bestaande buis naar het hogere dak wordt gebracht en daar wordt uitgeblazen. Daarnaast is het noodzakelijk om in de unit een passende, nieuwe afzuigkap te plaatsen.

De investeringskosten voor deze ingreep worden geraamd op  € 115.000; jaarlijkse kapitaallasten € 8.300 vanaf 2024 waarvan de huurder 50% betaalt.

p40792
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47