Domeinen

Fysiek Domein

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Beschrijving

Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt er mede voor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze fysieke leefomgeving.  

We gaan voor duurzame groei en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving passend bij de identieit en het karakter van Zwolle. Die ambitie vraagt letterlijk om ruimte op het gebied van wonen, economie, natuur, klimaatadaptatie en duurzame energieopwek. Zwolle is aantrekkelijk om te wonen. De vraag naar woningen is heel groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We zorgen daarom voor wegen, fiets- en voetpaden. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar. Die verkeersveilig en toegankelijk is.   

Tegelijkertijd werken we aan een energieneutraal Zwolle en spelen we in op een veranderend klimaat. De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen willen we zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk omzetten in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Denk aan energie uit onze bodem, ons (afval)water, uit biomassa en van zon en wind. Van aardgas gaan we zoveel mogelijk af. Die veranderingen noemen we de energietransitie. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en overheden krijgen hier de komende jaren steeds meer mee te maken. In 2050 willen we energieneutraal zijn.    

Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Een gebiedsgerichte benadering helpt daarbij. Daarmee bouwen we voort op het gedachtengoed die de aankomende Omgevingswet ons biedt.  

De landelijke stikstofproblematiek geeft ook Zwolle de uitdaging om de stad te laten groeien in balans met de omringende natuur. Dat vraagt ook in 2022 stikstof-maatwerkoplossingen om nieuwe woningen en bedrijven te ontwikkelen.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 2

6.1.1

Verstedelijkingsstrategie/BO MIRT

193.734

6.1.1

Stadsscan woningen in bestaand stedelijk gebied

50.000

6.1.2

Krediet Bouw en Ruimtelijke initiatieven VRG

245.000

6.1.2

 - Dekking: inkomst anterieure overeenkomst

-245.000

6.1.3

Bouwleges; uitvoeringskosten

750.000

6.1.3

Bouwleges; inkomsten

-2.000.000

6.1.3

Handhaving energie label C kantoorgebouwen

12.000

6.1.3

 - Dekking rijksbijdrage

-12.000

6.1.4

Conservering metalen voorwerpen archeologisch onderzoek

20.000

6.1.4

Monumentensubsidie

30.000

6.1.5

Resultaat MPV

-20.000.000

6.1.5

 - Storting in reserve Investeringsfonds structurele investeringen

10.000.000

6.1.5

 - Storting in Algemene reserve

10.000.000

6.2.1

Investeringsagenda Wonen

125.000

6.2.1

Westenholte Stins

30.000

6.3.1

Gebiedsvisie Zwartewaterallee

200.000

6.3.1

 Initiatieven Oosterenk

241.000

6.3.1

 - Dekking: anterieure overeenkomst

-44.000

6.3.1

Correctie reserve dekking kapitaallasten en reserve Spoorzone; onttrekking aan reserve kapitaallasten

-593.124

6.3.1

Correctie reserve dekking kapitaallasten en reserve Spoorzone; toevoeging aan reserve Spoorzone

593.124

6.3.3

Afkoopbijdrage voor parkeren van Weezenlanden Noord; verhoging krediet

50.000

6.3.3

 - Dekking ontvangen afkoopbijdrage ontwikkelaar

-50.000

6.3.3

Hogere energiekosten Parkeren

227.500

6.3.3

 - Onttrekking aan reserve parkeren

-227.500

6.4.4

Klimaatadaptatie

338.550

6.4.4

Project klimaatadaptieve voortuinen

101.672

6.4.4

 - Dekking subsidie provincie

-101.672

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

-65.716

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47