Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

We bevorderen de verkeersveiligheid

Beschrijving

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede, verkeersveilige en toegankelijke infrastructuur noodzakelijk. Daarom blijven we in Zwolle investeren in een verkeersveilige infrastructuur”. Landelijk stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, met name onder fietsers, mede door de toegenomen mobiliteit. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd. In Zwolle is in tegenstelling tot de landelijke trend een daling te zien in deze ongeval gegevens.

Zwolle sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Deze nulambitite stelt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die risico’s te verkleinen. Dat is een ambitieuze doelstelling, juist door de groei van het verkeer in het algemeen en het aantal fietsers in het verkeer in het bijzonder, de opkomst van de (snellere) elektrische fiets en de deelname van meer kwetsbare ouderen in het verkeer de komende jaren. Om invulling te geven aan de nulambitie hebben we in 2021 gewerkt aan het Actieplan Verkeersveiligheid. Met dit Actieplan, dat begin 2022 naar de raad komt, willen we bij de aanpak van de verkeersveiligheid in en na 2022 niet alleen reactief gaan handelen, maar juist ook proactief op basis van een diverse en gestructureerde informatiebronnen en daarmee vanuit een risicogestuurde aanpak naar verkeersveiligheid kijken.

We geven prioriteit aan het aanpassen van wegen met de grootste risico’s, zoals specifieke locaties en routes waar veel klachten over komen of waar kinderen vaak gebruik van maken. Deze knelpunten gaan we het eerst aanpakken. Voor kwetsbare groepen zoeken we naar veilige kruispunten en oversteeklocaties. Zo beperken we de snelheid van gemotoriseerd verkeer in de buurt van deze plekken. Daarnaast zoeken we naar simpele maatregelen om het aantal eenzijdige ongevallen te verminderen.

We steunen initiatieven die deelnemers in het verkeer opleiden en bewustwording over risicovol gedrag, zoals alcoholgebruik en hard rijden, vergroten. Dit is vooral belangrijk in de buurt van plekken met veel kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bij  basisscholen en bij buurtvoorzieningen. Tegelijk gaat opleiden over belangrijke vaardigheden, zoals ouderen die goed leren fietsen op een e-bike, valtraining voor deze zelfde doelgroep en extra lessen in verkeersinzicht voor jonge bestuurders. We sturen daarnaast ook direct op gedrag, onder meer met het steunen van lokale initiatieven voor verkeersveiligheid .

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Criteria

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

kleine verkeersmaatregelen

Budgettair neutraal

In afwijking op de ingediende aanvraag heeft de provincie de subsidie voor het programmabudget Verkeersveiligheid 2022 € 51.049 lager beschikt. Dit gaat binnen de gemeentelijke begroting ten kosten van doel 7.2.4 Verkeersveiligheid. Waarin het effect zal zijn dat er minder inzet zal zijn voor kleine verkeersmaatregelen.

Kredietoverschrijding Wipstrikkerallee

Aanvullende uitgaven

104000

Project Wipstrikkerallee heeft ten opzichte van het beschikbare krediet van € 400.000 te maken met een kostenstijging van € 104.000 als gevolg van oorlog Oekraïne en daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Beheersmaatregelen zijn bekeken en verkend, maar bieden onvoldoende soelaas. De kosten zijn door een intensiever bestekstraject in samenspraak en onderhandeling met aannemer al zoveel mogelijk gedrukt, de scope is aangepast. Daarmee is al het mogelijke gedaan. Desondanks blijft er een tekort op de projectbegroting.  
Het bedrag valt binnen het mandaat van de directeur financiën.
De kredietoverschrijding wordt in de tweede berap van 2022 ter formele kredietverhoging meegenomen.

p40792
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40847
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47