Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Een goede, bereikbare en bruikbare groenblauwe structuur is één van de randvoorwaarden voor een vitale en levendige stad. De groenblauwe structuur is ook essentieel in de wijken voor een gezond leefklimaat. Een stad die stedelijker wordt, maar waar het groen steeds dichtbij is. Onze bewoners moeten zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen in het groen en op of langs het water. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen en te spelen; groen en water in of dichtbij woon- en werkgebieden zijn daarbij essentieel. Als er één ding duidelijk is geworden uit de Covid-19 (Corona) pandemie, dan is het wel het belang van het beschikken over voldoende goed ingerichte groene buitenruimte dichtbij huis, en dus juist ook ín de stad.  
Daarnaast is de stedelijke groene ruimte steeds belangrijker als leefomgeving voor dieren en planten. Wij koesteren onze groenblauwe structuren met ecologisch beheer en een volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat bestendige stad. We vinden een groene stad die toegerust is op een veranderend klimaat en in balans is met een prachtige omgeving van groot belang. Verbetering van bestaande groenblauwe structuren en goed beheer en onderhoud van de bestaande structuren gaan daarbij hand in hand. We geven bewoners de ruimte om hun eigen leefomgeving te vergroenen en werken daarbij samen met de partners in het Zwolse Natuurplatform.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat beschreven dat bij groei en verstedelijking van de stad ook oog is voor groen en biodiversiteit. Daar waar mogelijk versterken we deze. Biodiversiteit maakt onderdeel uit van het Groenbeleidsplan en de Groene agenda. Het versterken van de groen en biodiversiteit doen we door onder andere de inzichten van de miniconferentie groenbeheer/biodiversiteit te betrekken bij onze aanpak op groenbeheer en biodiversiteit. Dit wordt geconcretiseerd in een meerjarenaanpak van biodiversiteitsbevordering in het beheer.

We faciliteren de verbetering van de groenstructuur in de stadsrand en bouwen deze verder uit langs IJssel, Zwarte Water en Vecht. We promoten en gebruiken onze groene kwaliteiten van stad en ommeland voor de toeristische aantrekkelijkheid van Zwolle (o.a. de groene bolwerken, de stadsparken, het Vechtdal en de IJsseldelta). De stenige buurten en wijken worden vergroend of krijgen betere verbindingen met bestaande groengebieden, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van die buurten voor de bewoners toeneemt en tegelijkertijd meer klimaatbestendig en duurzaam wordt. Waar er ontwikkelingen zijn, nemen we de kansen dan wel knelpunten op het vlak van recreatie en groen mee. Dit geldt ook voor het buitengebied. Hiermee vergroten we de leefbaarheid van het buitengebied en de kwaliteit van het landschap.

Criteria

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water-, groen- en recreatiestructuur krijgen en houden, zodanig dat:

  • We de basis op orde houden en sturen op basis van risico-analyses en tegelijketijd het beheer inzetten anticipererend op de toekomst van biodiversiteitsbelang en bewonersbelangen.
  • We bestaande groen- en waterstructuren versterken en uitbouwen waar deze onvoldoende zijn.
  • We hiervoor vooral al lopende projecten of herstructureringen benutten (zoals Hoogwaterbeschermingprogramma, Ruimte voor de Vecht, Zwolle Spoort en stadslandbouw).
  • Het groen en water optimaal gebruikt kan worden (voldoende massa, bereikbaar en toegankelijk) en de recreatieve gebruiksmogelijkheden vergroot worden.
  • Zwolle via het water goed bereikbaar is en blijft.
  • De reeds rijke biodiversiteit in onze stad koesteren en waar mogelijk verder bevorderen.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Arjan Spaans

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Hoogwaterbeschermingsprogramma

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting doel 10.1.1 onderdeel "Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang"

Afronding project Zwolle Spoort

Budgettair neutraal

Het project Zwolle Spoort is begin 2022 afgerond. De eindafrekening met Prorail voor project geluidscherm Mimosastraat is eind 2021 ontvangen en de rijkssubsidie is afgewikkeld. De calamiteitenweg/het onderhoudspad voor de Dive Under is door ZwolleSpoort aangelegd in combinatie met project Fietspad-Zuid. Ook de subsidie fietspad is afgewikkeld.
De laatste afrondende gemeentelijke werkzaamheden worden geïnventariseerd. Er moeten nog werkzaamheden plaatsvinden aan de verlichting tunnels, het eerste/tweede jaars onderhoud van bomen die door Zwolle Spoort op gemeentegrond zijn geplant  en de bestrijding Japanse DuizendKnoop langs het tracé fietspad.
Het resterende krediet van € 73.668 zal binnen dit doel worden overgeheveld naar Beheer Openbare Verlichting en Groen. Hierna kan het project Zwolle Spoort worden afgesloten.

Project Brede welvaart in het Vechtdal

Budgettair neutraal

Vanuit de Regiodeal is voor het project Brede Welvaart in het Vechtdal een extra bijdrage via gemeente Hardenberg ontvangen van € 50.000 voor het onderdeel Beleven en Bewegen. Zwolle zal hiervoor 1 van de 4 spel/sportlocaties realiseren.
Via deze Berap wordt het krediet formeel verhoogd met de ontvangen bijdrage van gemeente Hardenberg

p40792
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40821
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47