Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Beschrijving

Wij beheren en onderhouden ons areaal (o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels) om de huidige functie te borgen. Dit doen we door gestructureerd jaarlijks het onderhouds- en vervangingsprogramma op te stellen. De basis hiervoor is voldoen aan wet- en regelgeving, landelijke richtlijnen en normen. Hiermee borgen we veiligheid, de technische kwaliteit en voorkomen we kapitaalvernietiging. We maken dit programma met een horizon van 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit om kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. De beheerstrategie voor de verschillende kapitaalgoederen is vastgelegd in de jaarlijkse beheerplannen en is niet voor alle kapitaalgoederen actueel. Dit werken we in 2022 uit.
We programmeren niet alleen vanuit de onderhouds- en investeringsbehoefte, maar stemmen integraal af met de wijken, andere fysieke voorzieningen en met de gemeentelijke programma’s op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit (KEC). Participatie is onderdeel van de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Hiermee leveren we zo goed mogelijk een bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad, het woon-, leef- en vestigingsklimaat (buitengeluk) en andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. Deze integrale afstemming is geborgd in de MeerJarenOpavenProgrammering (MJOP).

Naast het uitvoeren van het fysieke onderhoud en vervanging vraagt het borgen van de functionaliteit om verbetering van de beveiliging van de systemen. Met name bij de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) aanvullende werkzaamheden.

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:·   

  • We het functioneel en veilig gebruik van de openbare ruimte  borgen vanuit een risicogestuurde benadering op basis van landelijke normeringen.  
  • We zoveel mogelijk anticiperen op de andere programma’s en de toekomst via het MeerJarenOpgaveProgrammeringsproces (MJOP), waaronder klimaat, energietransitie,  circulariteit, mobiliteit en de gebiedsontwikkelingen als Spoorzone en Zwartewaterzone.  
  • We bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten oog hebben voor de wensen uit de wijk en participatie toepassen.  

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Herstel schanskorven

Aanvullende uitgaven

100000

Rondom Stadshagen ligt een grondwal (scheiding tussen de N331 en de woonwijk) met schanskorven. De schanskorven over een lengte van ca. 300 m nabij de Heukelsstraat dreigen voorover te vallen en een deel is reeds verwijderd. De schanskorven staan precies op de rand van de grondwal en grenst aan de helling naar beneden. De werkzaamheden zijn conform ontwerp en bestek uitgevoerd in 2015.
Onderzoek van ingenieursbureau RHDHV op zowel geotechnisch als ecologisch aspecten wijst uit dat deze zakking het gevolg is van een combinatie van klink van de grondwal, zetting in de ondergrond en lokaal instorting van aanwezige holle ruimtes ten gevolge van mollen (duidelijk visueel waarneembaar ook onder de schanskorven). Het graven leidt tot een dusdanige verstoring van de ondergrond dat instabiliteit is opgetreden. De steile taludhelling in combinatie met de korte afstand tussen de fundering van de schanskorven en de helling is ongunstig voor de stabiliteit. De gevolgen zouden minder groot zijn geweest als de schanskorven midden op de grondwal zouden zijn geplaatst. Herstel kost ca. € 100.000.

Ombouw iVRI's

Budgettair neutraal

Voor de ombouw van verkeerslichten tot intelligente verkeerslichten (I-VRI's) verleent de provincie Overijssel een subsidie van € 150.000 in het kader van het project 'Optimaliseren doorstroming verkeer door uitbreiding I-VRI's.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Zwolle een groot aantal verkeerslichten langs met name de Zwartewaterallee, Ceintuurbaan en Oldeneelallee opgewaardeerd tot intelligente verkeersregelinstallaties (I-VRI’s). Mede dankzij de subsidie van de provincie Overijssel kunnen ook de VRI's langs de Hasselterweg en IJsselallee omgebouwd worden tot I-VRI's.
Met deze activiteiten willen wij bijdragen aan het borgen, verbeteren en versterken van de regionale verbindende functie. Door de verkeerslichten op de huidige buitenring slimmer te maken, draagt dit direct bij aan de doorstroming van al het verkeer.

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 2022-1; openbare verlichting en VRI's

Aanvullende uitgaven

575000

Zie voor toelichting onder doel 10.1.1 onderdeel "Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 2022-1"

Beleidsinterventie bij Berap 2022-2

Tijdelijke verruiming beleid Reservering nog uit te voeren werken
De Raad wordt voorgesteld om tijdelijk als uitzondering op het beleid toe te staan dat voor groot onderhoud (in de openbare ruimte) de budgetten voor uitgestelde werkzaamheden gereserveerd mogen worden bij de jaarrekening in de Reserve Nog uit te voeren werken. Voorgesteld wordt dit zowel voor het lopende als het komende jaar toe te staan en daarna in 2024 te bezien of verlenging wenselijk is.
De reden voor deze beleidswijziging is dat daar waar groot onderhoud in het verleden over het algemeen goed te plannen was binnen het kalenderjaar dit in de huidige omstandigheden in veel mindere mate het geval blijkt te zijn. Elk groot onderhoud dat uitgesteld wordt, moet op enig moment wel uitgevoerd worden en daarom dient het budget te worden gereserveerd.

p40792
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47