Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Beschrijving

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode werken wij actief verder aan het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen. Het spoor omgevingsvisie (zie doel 6.1.1) wordt waarschijnlijk nog in het najaar van 2021 afgerond. Het spoor omgevingsplan wordt verder uitgewerkt en loopt door tot in elk geval najaar 2023. Alle sporen werken integraal, waarbij de gehele organisatie van de fysieke leefomgeving organisatie breed wordt betrokken. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen. Het betreft ook het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken, om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken enz.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

  • Concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
  • Samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, vergunningen en beheer.
  • Samengewerkt wordt met inwoners, bedrijven en instellingen in gemeente en regio, op basis van gedeelde informatie.
  • Zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
  • Begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Bouwleges; uitvoeringskosten

Aanvullende uitgaven

750000

In de begroting 2022 zijn voor de bouwleges de baten geraamd op € 4.460.500. De kosten, verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, zijn geraamd op € 4.710.865.
Naar het zich laat aanzien zullen de baten over 2022 € 2 mln. hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt met name veroorzaak door het onverwachte aantal grote bouwplannen.
Tegenover de extra baten staan ook extra uitvoeringskosten. Deze worden geraamd op  € 750.000 en zijn als volgt opgebouwd:

  • € 250.000 t.b.v. het beoordelen van aanvragen en het houden van toezicht daarop in 2022;
  • € 450.000 t.b.v. het uitvoeren van toezicht in 2023 e.v. op de in 2022 verleende en nog te verlenen vergunningen;
  • € 50.000  t.b.v. diverse extra uitvoeringkosten, zoals het organiseren van ondersteuning bij het uitvoeren van een complexe handhavings- en toezichtzaak.

Normaliter worden alle uitvoeringskosten tijdens een boekjaar gedekt uit de legesinkomsten van datzelfde jaar. Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verwachting wij echter in 2023 e.v. lagere baten, terwijl de kosten voor het houden van toezicht op de in 2022 verleende vergunningen in 2023 e.v. niet evenredig dalen met deze lagere baten. Met het reserveren van een bedrag van € 450.000 verwachten wij voldoende middelen te hebben om deze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.

Bouwleges; inkomsten

Aanvullende inkomsten

2000000

Zie de toelichting onder "Bouwleges; uitvoeringskosten"

Handhaving energielabel C kantoorgebouwen

Budgettair neutraal

In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. In ons huidige VTH beleid is aangegeven dat wij inzetten
“…..op de controle van de verplichting die in het Bouwbesluit 2012 is opgenomen als het gaat om het feit dat ieder kantoorgebouw (uitzonderingen daar gelaten) minimaal energielabel C moet hebben per 1 januari 2023.” In het VTH programma 2022 is hiervoor echter geen capaciteit voor geraamd, omdat wij gelet op de geringe beschikbare capaciteit bij Toezicht scherpe keuzes moeten maken. Dit programma is bestuurlijk vastgesteld.

Zwolle ontvangt vanaf 2021 tot en met 2025 € 12.000 per jaar, daarna wordt de bijdrage lager. Deze middelen willen we in 2022 en verder  in gaan zetten. Of deze middelen toereikend zijn voor deze toezichtstaak is nu nog niet duidelijk maar in ieder geval voldoende om te starten. In eerste instantie zal gestart worden met het administratief opvragen en registreren van de energielabels. Ook gaan wij in gesprek met de OD om bekijken of zij deze werkzaamheden kunnen oppakken.

Overigens zal de inzet zeker niet gericht zijn op sluiting. Net als Deventer zullen wij de eigenaar va een kantoorgebouw een periode geven om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dat niet, dan kunnen dwangsommen of last onder dwangsom een optie zijn.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47