Domeinen

Fysiek Domein

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Demografische prognoses geven aan dat Zwolle de komende tientallen jaren groeit. Een sterkere groei is niet ondenkbaar, omdat Zwolle steeds meer in trek als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreeren. Dat betekent dat we in Zwolle een slimme groeistrategie nodig hebben om die (extra) groei letterlijk ruimte te kunnen bieden. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Economische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is een Omgevingsvisie Zwolle opgesteld die de koers uitzet voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de visie als basis zetten we het komende decennium in op een volgende stap in stedelijkheid, de economische ontwikkeling van Zwolle, een aantrekkelijke buitenruimte en het versterken van de relatie tussen stad en landelijk gebied. Alleen door lef en ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in verschillende gebieden opgepakt worden.

Een omgevingsvisie is nooit af. Periodieke bijstelling van de Omgevingsvisie is nodig om goed in te kunnen spelen op continu veranderende maatschappelijke omstandigheden en het effect daarvan op de fysieke leefomgeving.  Het maken en bijstellen van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Andere betrokken partners zijn bijvoorbeeld de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap, de GGD en het Rijk. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal, gebiedsgericht en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan een op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de gemeente en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied zijn voor de gebieden Centrum-stad (Programma 5) en Centrum-spoorzone strategische agenda’s opgesteld. Het centrumgebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken.

Criteria

Met de Zwolse omgevingsvisie als basis werken we aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Zwolle waar groei en behoud en versterken van omgevingskwaliteiten met elkaar in balans zijn, zodanig dat:

  • We samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en belangenorganisaties (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
  • Er een goede afstemming is met onze medeoverheden Rijk, provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
  • We maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
  • Er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities.
  • We altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
  • We verschillende opgaven in de gemeente altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
  • We altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de fysieke leefomgeving.

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Spoorzone

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Verstedelijkingsstrategie BO/MIRT

Aanvullende uitgaven

193734

De looptijd van het maken van de regionale verstedelijkingsstrategie is langer dan gepland. De gemeente levert op diverse wijze inbreng in het ontwikkelproces, zowel door eigen ambtelijke inzet alsmede door actieve deelname in de interbestuurlijke projectorganisatie. Vanuit de werkorganisatie wordt inmiddels ook inzet geleverd voor de afspraken in het kader van versnellingsactie Rijk en afspraken grootschalig ontwikkelgebied Zwolle. Dat zijn nieuwe activiteiten sinds juni 2022 waarvoor aanvullende middelen noodzakelijk zijn. De samenwerking met bestuurlijke partners krijgt ook in 2023 een vervolg om voor het BO Leefomgeving in mei 2023 een aantal specifieke afspraken voor te bereiden, mede in het licht van de uitwerking NOVEX-gebied regio Zwolle.

De extra kosten voor personele inzet en aanvullende ondersteuning en onderzoek bedragen € 193.734 voor 2022 en € 191.520 doorloop in 2023. Indien in 2023 na mei nog sprake is van inzet vanuit Zwolle wordt daar bij het voorjaarsmoment over gerapporteerd met een onderbouwing van benodigde middelen.

Stadsscan woningen in bestaand stedelijk gebied

Aanvullende uitgaven

50000

De Zwolse woningbouwopgave is groot. De Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen’ stelt het doel om tot 2030 tenminste 10.000 nieuwe woningen te bouwen, voornamelijk binnenstedelijk. Het coalitieprogramma zet in op een meer klimaatbestendige en gezonde woonomgeving. Niet alleen via nieuwbouw, maar ook in bestaande wijken. Een ‘stadsscan’ is een instrument om inzichtelijk te maken welke ruimte er is voor kwalitatieve verdichting in bestaande wijken. Een stadsscan verkent de kansen voor verdichting in bestaande wijken. Door nauwkeurig in te zoomen wordt inzichtelijk waar nog ruimte is om woningen toe te voegen op een duurzame manier ter verbetering van de bestaand wijken. Bovendien ontstaan er mogelijk goede  koppelkansen op sociaal en ruimtelijk vlak.

De stadsscan kan waardevolle input zijn voor de Regionale verstedelijkingsstrategie. In het kader van deze verstedelijkingsstrategie wordt onderzocht hoe om te gaan met een mogelijke groei van Zwolle na 2030. Hierbij komt ook het vraagstuk aan de orde of de verdere groei van Zwolle binnen de bestaande stad kan plaatsvinden of dat moet worden gezocht naar nieuwe uitbreidingslocaties. De stadsscan geeft inzicht in de potentiële capaciteit van wijken in de bestaande stad en kan dus bijdragen aan het vervolg op het onderzoek in het kader van de verstedelijkingsstrategie.

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de Omgevingsvisie (d.d. 13 september 2021) besloten een stadsscan uit te voeren (Motie M10-7: Stadsscan, een kans die niet moet blijven liggen).   
De kosten voor het uitvoeren van een stadsscan bedragen circa € 50.000.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47