Domeinen

Fysiek Domein

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

De historische binnenstad is een belangrijke troef voor de economie van de gemeente en Regio Zwolle. Bezoekers geven daarbij aan dat het niet alleen om winkelen gaat, ook het erfgoed, de ambiance van de historische gebouwen, cultuur, evenementen en horeca worden steeds belangrijker voor bezoekers. De betekenis van de binnenstad verandert; ontmoeten en vermaken wordt steeds belangrijker.

De binnenstad is onderdeel van het bredere centrumgebied. Het versterken van het centrumgebied is één van de ambities uit de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’. De programma’s Centrum-Binnenstad, Spoorzone en Nieuwe Veemarkt vormen samen het grotere centrumgebied,  Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de programma’s om te komen tot een centrumgebied dat past bij de ambities van Zwolle.

Voor Zwollenaren is niet alleen de binnenstad van belang. Goede wijkwinkelcentra met een aantrekkelijke mix van winkels en andere voorzieningen zijn eveneens van groot belang voor de Zwollenaren (en soms ook voor regiobewoners). De Zwollenaren willen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen in aantrekkelijke wijkwinkelcentra die veel te bieden hebben. Ook vanuit sociaal oogpunt hebben de winkelcentra een belangrijke rol

Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers, die als het even kan ook nog langer blijven, betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook om de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid. Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt.

De grootste uitdaging voor 2022 ligt in het zo goed mogelijk anticiperen op herstel en aanpassen na de coronacrisis. Want met name de evenementensector heeft een enorme klap gehad. Maar ook de gevolgen van de coronacrisis en hiermee de toekomst van de voor Zwolle belangrijke horecasector zijn nog niet helemaal duidelijk.  Tevens is de fysieke  winkelsector flink  opgeschud, zeker in de binnensteden van Nederland. Al met al uitdagingen genoeg voor 2022 om, als het even kan, sterker uit de coronacrisis te komen. De gemeentelijke overheid is waarschijnlijk uiteindelijk niet de bepalende factor, wel hebben we een belangrijke rol om deze uitdagingen tezamen met de betrokken sectoren/ondernemers op te pakken.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

  • Er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
  • De sector recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
  • De marktpartijen worden gestimuleerd om zelf te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig aanbod waarmee ze bestedingen van inwoners en bezoekers binden aan de stad.
  • De tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Paul Guldemond

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Programma Stadshart Zwolle

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

BIZ Hessenpoort; verplaatsing naar ander doel

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 5.1.1 onderdeel "BIZ Hessenpoort; verplaatsing van ander doel"

Evenementen kosten Rova

Aanvullende uitgaven

69910

Voor een aantal taken in de stad heeft de gemeente met de ROVA een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Dat geldt ook voor de ondersteuning bij evenementen. De DVO bestaat uit twee taken: 1) reiniging; 2) serviceonderhoud. Onder reiniging valt in dit geval ook de inzameling van het afval.
Het beschikbare aantal uren dat is vastgesteld groeit echter niet mee met de stad. Daardoor zijn er te weinig uren voor het serviceonderhoud, de reiniging en de afvalinzameling. Ook zijn er een aantal werkzaamheden voor de afvalinzameling tijdens niet-commerciële evenementen die niet zijn opgenomen in de DVO.
Dat betekent dat voor de reiniging en afvalinzameling tijdens niet-commerciële evenementen er een structureel tekort is van € 43.155.
Voor 500 extra uren serviceonderhoud zal het budget omhoog moeten met € 26.775.

Lagere kosten\hogere baten 2e fase Winkelgebied Diezebrink

Aanvullende inkomsten

59898

Voor het winkelgebied Diezebrink is voor de 2e fase een provinciale subsidie aangevraagd. De definitieve vaststelling van de subsidie is € 74.322 lager doordat een specifiek deel van de kosten in aanmerking komt voor de subsidie. Aangezien de kosten van het project ook lager zijn heeft dit geen budgettaire consequenties voor het project.

Daarnaast is er per abuis bij de 1e berap 2022 geen rekening gehouden met een bijdrage van de reserve kapitaallasten. Hierdoor ontstaat een voordeel bij de 2e berap van € 52.917. Verder kunnen de afschrijvingskosten 2022 met € 6.981 naar beneden worden bijgesteld. In totaal bedraagt het voordeel € 59.898.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47