Home

Financiën

Financieel overzicht Berap 2022-2

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel

Omschrijving

Berap 2

1.2.2

Lokaal Sportakkoord

113.150

1.2.2

 - Dekking Rijksbijdrage

-113.150

1.2.2

Breedtesport/zwemvangnet

-20.000

1.2.3

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 3.3.1 en 7.1.4)

74.978

1.3.2

Ondersteuning Deltion jongerenteam.

98.450

1.3.2

 - Dekking bijdrage Deltion

-98.450

1.3.2

Bijdrage aan de Springplank 

22.500

1.3.2

 - Dekking bijdrage RSJ vanuit middelen Nationaal Programma Onderwijs

-22.500

1.3.2

Leerlingenvervoer; personeelsgebrek

60.000

1.3.3

Onderwijshuisvestingsbeleid: vrijval restantkredieten

-2.001.129

1.3.3

 - Lagere kapitaallasten vanaf de begroting 2023

2.001.129

1.3.3

Tuinonderhoud bij scholen

-41.113

1.3.3

Veiligheidsinstallaties schoolgebouwen

1.353.606

1.3.3

 - Dekking bijdrage schoolbesturen

-1.353.606

Subtotaal programma 1. Samenleving

73.865

2.1.1

Aanpassingen Gidso Systeem

10.000

2.1.3

WMO

-1.000.000

2.2.1

Sociaal Return on Investment; ophoging budget

90.331

2.2.1

 - Dekking bijdrage gemeenten in de Regio Zwolle

-90.331

2.2.1

Samenwerkingsmodel Rova en Tiem

20.000

2.3.2

Jeugdhulp en het nieuwe; woonplaatsbeginsel (zie ook doel 10.1.1)

1.950.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

980.000

3.1.1

Jeugdbescherming en het nieuwe woonplaatsbeginsel ( zie ook doel 10.1.1)

450.000

3.1.2

Regiobijdragen mensenhandel

-61.000

3.1.2

SPUK Huiselijk geweld en kindermishandeling - regionaal projectleider

75.000

3.1.2

 - Dekking rijksbijdrage

-75.000

3.3.1

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 1.2.3 en 7.1.4)

-33.978

3.3.1

Middelen opvang ongedocumenteerden (zie ook doel 10.1.1)

113.000

3.3.2

Reserve beschermd wonen: uitkering aan regiogemeenten

6.485.121

3.3.2

 - Dekking: onttrekking aan reserve beschermd Wonen

-6.485.121

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

468.022

4.1.1

Tekort BUIG

1.170.000

4.1.1

Lagere bijdrage aan GBLT in verband met kwijtschelding (zie ook doel 7.3.1; 7.3.2 en 10.1.1)

-7.088

4.2.1

Voordeel budget kinderparticipatie

-200.000

4.3.2

SWT; werkzaamheden toeslagenaffaire

86.768

4.3.2

 - Dekking rijksbijdrage

-86.768

Subtotaal programma 4. Inkomen

962.912

5.1.1

BIZ Hessenpoort; verplaatsing van ander doel (zie ook doel 5.2.1)

398.000

5.2.1 

BIZ Hessenpoort; verplaatsing naar ander doel (zie ook doel 5.1.1)

-398.000

5.2.1 

Evenementen kosten ROVA (Dienstverleningsovereenkomst)

69.910

5.2.1 

Lagere kosten en hoger baten 2e fase Winkelgebied Diezebrink

-59.898

5.3.1

Deelnemende gemeenten Vaktor

70.000

5.3.1

 - Dekking: bijdrage deelnemende gemeenten

-70.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

10.012

6.1.1

Verstedelijkingsstrategie/BO MIRT

193.734

6.1.1

Stadsscan woningen in bestaand stedelijk gebied

50.000

6.1.2

Krediet Bouw en Ruimtelijke initiatieven VRG

245.000

6.1.2

 - Dekking: inkomst anterieure overeenkomst

-245.000

6.1.3

Bouwleges; uitvoeringskosten

750.000

6.1.3

Bouwleges; inkomsten

-2.000.000

6.1.3

Handhaving energie label C kantoorgebouwen

12.000

6.1.3

 - Dekking rijksbijdrage

-12.000

6.1.4

Conservering metalen voorwerpen archeologisch onderzoek

20.000

6.1.4

Monumentensubsidie

30.000

6.1.5

Resultaat MPV

-20.000.000

6.1.5

 - Storting in reserve Investeringsfonds structurele investeringen

10.000.000

6.1.5

 - Storting in Algemene reserve

10.000.000

6.2.1

Investeringsagenda Wonen

125.000

6.2.1

Westenholte Stins

30.000

6.3.1

Gebiedsvisie Zwartewaterallee

200.000

6.3.1

 Initiatieven Oosterenk

241.000

6.3.1

 - Dekking: anterieure overeenkomst

-44.000

6.3.1

Correctie reserve dekking kapitaallasten en reserve Spoorzone; onttrekking aan reserve kapitaallasten

-593.124

6.3.1

Correctie reserve dekking kapitaallasten en reserve Spoorzone; toevoeging aan reserve Spoorzone

593.124

6.3.3

Afkoopbijdrage voor parkeren van Weezenlanden Noord; verhoging krediet

50.000

6.3.3

 - Dekking ontvangen afkoopbijdrage ontwikkelaar

-50.000

6.3.3

Hogere energiekosten Parkeren

227.500

6.3.3

 - Onttrekking aan reserve parkeren

-227.500

6.4.4

Klimaatadaptatie

338.550

6.4.4

Project klimaatadaptieve voortuinen

101.672

6.4.4

 - Dekking subsidie provincie

-101.672

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

-65.716

7.1.1

Bewonersinitiatieven; ondersteuning

45.000

7.1.1

Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden

43.230

7.1.2

Herstel schanskorven

100.000

7.1.2

Ombouw iVRI's

150.000

7.1.2

 - Dekking subsidie provincie

-150.000

7.1.2

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1; openbare verlichting en V.R.I.'s (zie ook doel 9.1.1 en doel 10.1.1)

575.000

7.1.3

Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang; storting reserve dekking kapitaallasten (zie ook doel 10.1.1)

229.081

7.1.3

Afronding project Zwolle Spoort; overheveling restant krediet

-73.668

7.1.3

 - Overgeheveld restantkrediet project Zwolle Spoort

73.668

7.1.3

Project Brede Welvaart in het Vechtdal

50.000

7.1.3

 - Dekking: bijdrage gemeente Hardenberg

-50.000

7.1.4

Aanpassing Ventilatie Stadskantoor/commerciële ruimte

115.000

7.1.4

 - Dekking 50% huurinkomsten en 50% kapitaallasten vanaf 2024 uit algemene middelen

-115.000

7.1.4

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 1.2.3 en 3.3.1)

-  

7.1.4

Hogere energiekosten verhuurde panden

948.750

7.1.4

 - Dekking: bijdragen derden

-948.750

7.2.2

Veiligheidsregio, terug te ontvangen bijdrage 2021

-712.832

7.2.4

Kleine verkeersmaatregelen; verlaging budget door lagere subsidie

-51.049

7.2.4

 - Lagere subsidie provincie Overijssel voor verkeersveiligheid

51.049

7.2.4

Kredietoverschrijding Wipstrikkerallee

104.000

7.3.1

Afval/grondstoffen; lagere kosten

-507.500

7.3.1

 - Storting in Voorziening afval

507.500

7.3.1

Afval/grondstoffen; lagere kosten (zie ook doel 4.1.1; 7.3.2 en 10.1.1)

-17.603

7.3.1

 - Storting in Voorziening afval

17.603

7.3.2

Lagere kosten riolering (zie ook doel 4.1.1; 7.3.1 en 10.1.1)

-6.917

7.3.2

 - Storting in Voorziening riolering

6.917

7.3.2

Hogere energiekosten Riolering

183.750

7.3.2

 - Dekking: Voorziening riolering

-183.750

7.3.3

Eikenprocessierups

180.000

7.3.4

Actieplan geluid 2023 - 2028; actualisatie

85.000

7.3.4

 - Dekking aframing krediet voor uitvoeringskosten geluidsknelpunten

-85.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

563.479

8.1.2

Indexering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 

90.000

8.2.1

Conversie kosten iBurgerzaken

154.000

8.2.1

Update Kofax analytics

22.500

8.2.1

Verkiezingen

222.000

8.2.1

 - Dekking: onttrekking aan reserve verkiezingen

-222.000

8.2.1

Projectdoorlichting; gedeeltelijke vrijval budget dienstverlening (zie ook doel 10.1.1)

-68.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

198.500

9.1.1

Opgavegericht werken

57.967

9.1.1

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1; gemeentelijke huisvesting (zie ook doel 7.1.2 en doel 10.1.1)

750.000

9.1.1

Audiovisuele apparatuur; krediet raadzaal, TAK zaal, BenW kamer en trouwzaal

89.911

9.1.1

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit budget BenW, budget Raadsgriffie en budget BDV.

-89.911

9.1.3

RPA Robotisering

20.000

9.1.4

Voorbereiding vervanging financieel systeem

12.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

839.967

10.1.1

Mutatie externe rente

-35.000

10.1.1

Middelen opvang ongedocumenteerden - Dekking middelen Gemeentefonds (zie ook doel 3.3.1)

-113.000

10.1.1

Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang; onttrekking reserve nutw fysiek (zie ook doel 7.1.3)

-229.081

10.1.1

P.O.K. gelden gemeentefonds; aframen inkomstenstelpost

600.000

10.1.1

P.O.K. gelden gemeentefonds; verhoging algemene uitkering gemeentefonds

-600.000

10.1.1

Projectdoorlichting; vrijval reserve nutw sociaal, reserve dekking kapitaallasten en reserve nutw bedrijfsvoering (zie ook doel 8.2.1)

-983.435

10.1.1

Hogere OZB opbrengst

-238.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkering

-1.000.000

10.1.1

Concernstelpost nieuwe woonplaatsbeginsel (zie ook doel 2.3.2 en 3.1.1)

-2.400.000

10.1.1

Lagere bijdrage aan GBLT in verband met OZB (zie ook doel 4.1.1; 7.3.1 en 7.3.2

-47.392

10.1.1

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1 (zie ook doel 7.1.2 en 9.1.1)

-1.325.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-6.370.908

Totaal

-2.339.867

p40798
p40799
p40833
p40858
p40859
p40860
p41252
bijlagen
doelenboom
raadvoorstel-en-raadsbesluit
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47