Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Beschrijving

Het college is ambitieus. Dat vraagt een organisatie die de politiek bestuurlijke ambities op een professionele manier ondersteunt en uitvoert, en medewerkers die het beste uit zichzelf en uit elkaar halen. De stad is gebaat bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Door het bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen.

De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders te kijken, anders te denken en anders te doen.

Corona en hybride werken stelt nieuwe vragen aan onze organisatie t.a.v. onze manier van werken. We zijn flexibel en de omstandigheden blijven onze adaptiviteit vragen. We investeren in Opgavegericht werken omdat dat ons in staat stelt om vraagstukken integraal op te pakken. De arbeidsmarkt verandert. Dat vraagt continue aandacht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven voor de talenten die we nodig hebben.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving.

Criteria

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad, zodanig dat:

  • Medewerkers ruimte krijgen voor initiatief, uitnodigend zijn en zich faciliterend opstellen.
  • Medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
  • Leidinggevenden in staat zijn om hun medewerkers te ontwikkelen en te stimuleren om de (strategische) ambities van de gemeente Zwolle te realiseren.
  • We een aantrekkelijke werkgever zijn door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
  • Burgers en organisaties de gemeente Zwolle ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand.
  • Het aantal medewerkers met een garantiebaan minimaal het door het Rijk vastgestelde streefgetal is.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1; gemeentelijke huisvesting

Aanvullende uitgaven

750000

Zie voor toelichting onder doel 10.1.1 onderdeel "Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1"

Opgavegericht werken

Aanvullende uitgaven

57967

Onze samenleving wordt geconfronteerd met maatschappelijke vraagstukken die zich in een hoog tempo blijven aandienen en in toenemende mate complex zijn. Deze veranderingen vragen steeds vaker een meervoudige benadering die de grenzen van organisaties overschrijdt.
Burgers verwachten dat de gemeente anticipeert op deze veranderingen door zowel meer maatwerk te bieden in haar publieke dienstverlening als actief de samenwerking op te zoeken met burgers, bedrijven, instellingen en andere partners in het stellen van doelen en het realiseren ervan. Een continue focus op maatschappelijk resultaat vraagt aanpassing in de werkstijl voor de organisatie en werkhouding voor haar medewerkers met aandacht voor samenwerking, integraliteit, wendbaarheid en daadkracht.

Opgavegericht werken stelt ons als gemeente in staat om in de samenwerking met onze omgeving meerwaarde te creëren in complexe maatschappelijke vraagstukken. Dergelijke vraagstukken zijn dusdanig complex dat we als publieke organisatie niet langer kunnen volstaan met een zuiver interne aanpak. Door in een vroeg stadium samen met partners de opgave (een gezamenlijke droom) centraal te zetten in de realisatie van het vraagstuk, ontstaat energie, commitment en ruimte voor innovatieve en integrale oplossingsrichtingen.
Deze manier van werken sluit aan bij het coalitieakkoord, waarin de coalitie wil werken vanuit vertrouwen en transparantie. Uitgangspunt is dat de coalitie het samen doet met bewoners, ondernemers en ander partners en gericht is op uitvoering en realisatie.
We monitoren de veranderende werkstijl van onze mensen en de tevredenheid van onze partners betrokken bij de opgaven.

De implementatie van opgavegericht werken vraagt aanvullend € 58.000 voor 2022 en € 318.035 voor de jaren 2023 en 2024.

Afwijkingen op kredieten Berap 2022-2

Audiovisuele apparatuur; raadzaal, TAK zaal, BenW kamer, trouwzaal

Budgettair neutraal

Om de Raadzaal, TAK-zaal, B&W-kamer en Trouwzaal aan te passen aan de huidige eisen van hybride werken is vervanging van de Audio-Visuele apparatuur noodzakelijk.
Voor de totale aanpassing is investeringskrediet nodig van € 89.911.
Daarnaast zijn de jaarlijkse kosten van € 17.567 voor de licenties en het onderhoud.
De jaarlijkse kosten én de kosten van deze investering (kapitaalslasten), € 12.048, kunnen opgevangen worden binnen diverse bestaande budgetten. In totaal is dit € 29.615.

p40796
p40797
p40798
p40799
p40824
p40833
p40838
p40857
p40858
p40859
p40860
p41252
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47