Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 9. Bedrijfsvoering

Beschrijving

Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2022 blijft werken vanuit de volgende 4 principes:

  1. We werken opgavegericht
  2. We zijn gastvrij en maken het mogelijk
  3. We zijn professional partner en
  4. We zijn vernieuwend.

Deze principes zijn uitgewerkt in onze organisatievisie ‘Op Koers’. In 2022 zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het opgavegericht werken. Deze manier van werken stelt de opgave in de stad centraal en organiseert haar werkprocessen vervolgens op basis van deze opgave. Met andere woorden: maatwerk. Op deze wijze voegen we waarde toe en dragen we bij aan Zwolle als bloeiende en groeiende stad.

Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm.

Onverminderd blijft digitalisering belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het effect van covid is de keuze om deels digitaal te blijven werken (hybride werken). In 2022 zal dit verder uitgewerkt worden en zal het ingebed worden in onze organisatie. Andere specifieke thema's voor 2022 zijn cybersecurity en continuiteit van dienstverlening.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 2

9.1.1

Opgavegericht werken

57.967

9.1.1

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1; gemeentelijke huisvesting (zie ook doel 7.1.2 en doel 10.1.1)

750.000

9.1.1

Audiovisuele apparatuur; krediet raadzaal, TAK zaal, BenW kamer en trouwzaal

89.911

9.1.1

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit budget BenW, budget Raadsgriffie en budget BDV.

-89.911

9.1.3

RPA Robotisering

20.000

9.1.4

Voorbereiding vervanging financieel systeem

12.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

839.967

p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40824
p40833
p40838
p40857
p40858
p40859
p40860
p41252
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47