Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 8.1.2 College

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

Beschrijving

We zitten bij het schrijven van de begroting 2022 (hopelijk) in de laatste fase van de coronacrisis. We zien dat Zwolle niet stil heeft gestaan tijdens de coronacrisis. De stad is blijven groeien en de verwachting is dat die groei de komende jaren zal doorzetten. Waarbij we dat wat Zwolle zo bijzonder maakt willen koesteren en verstevigen. In het nieuwe begrotingsjaar zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen. Met deze begroting bereiden we een nieuwe raad en een nieuwe college voor op de opgaven waarmee ze aan de slag gaan. De uitdagingen waar we nu voor staan zijn groot. Maar het zijn ook kansen, voor Zwolle, de regio én voor Nederland.

We zien dat de samenwerking met partners en inwoners in de stad vraagt om een herziening. Er wordt een ander beroep gedaan op ons als overheid in samenwerkingsprocessen. We kunnen het steeds minder alleen en het is belangrijker dan ooit dat we veel meer aan de voorkant sturen op ontwikkelingen en in gesprek zijn met onze inwoners en partners. Het aan de voorkant in gesprek gaan, helpt om vertrouwen te hebben in de uitvoering.
We zien daarnaast dat Zwolle de afgelopen jaren er meer toe doet als het gaat om ontwikkelingen die bijdragen aan de (economische en sociale) regio en opgaven van het rijk. We staan voor grote regionale opgaven. Daarbij ontbreekt het ons aan de besturing van onze eigen doelstellingen. Deze multischalige ontwikkelingen vragen om een andere manier van besturen en besluiten nemen, waarbij de regio Zwolle als voorbeeld kan worden genomen. Ook in financiële zin, vraagt dit om een andere sturing. Naast de relatie inwoners en overheid en overheden onderling vragen de opgaven uit de stad ook om een andere verhouding tussen bestuur en organisatie: hoe sturen we gezamenlijk vanuit onze rol en verantwoordelijkheid op de opgaven en wat vraagt dat van ons allen. We zien dat het steeds belangrijker wordt dat we integraal vanuit de opgave sturen. Het is belangrijk om in een groeiende stad gebiedsgericht te werken, te focussen op prioriteiten, maar ook de lange lijnen meer te zien. Dat vraagt van een ieder om minder in het hier en nu te zijn en veel meer planmatig en programmatisch aan het werk te zijn.

Op dit moment speelt in Den Haag de discussie over een andere bestuursstijl en een andere opstelling van overheids- en uitvoeringsorganisaties richting inwoners. Voor een deel als gevolg van de toeslagenaffaire. De discussie omtrent de toeslagenaffaire is een belangrijke les voor de uitvoerbaarheid van het beleid. Die discussie is ook voor ons als gemeente relevant. Bij de start van deze collegeperiode hebben wij uitgesproken te staan voor een overheid die duidelijk en begrijpelijk handelt en communiceert. En die voorkomt dan inwoners en bedrijven verdwalen in de bureaucratie. Het belang van ons versimpelteam en de aandacht voor goede dienstverlening wordt hiermee benadrukt. Daarnaast moeten we veel meer leren van ervaringen of meer aandacht besteden aan klachtenafhandeling en bejegening. Dit laatste vraagt om een lerende organisatie. De toeslagenaffaire laat zien dat college de raad veel meer integraal moet informeren over de uitvoerbaarheid van beleid.

Zwolle ontwikkelt door: we gaan verder met onze ambities uit de Omgevingsvisie (gebiedsontwikkelingen o.a. Spoorzone en centrumgebied, woonopgave en hervormingsagenda van het Sociaal domein). Samen met de gemeenteraad, de inwoners en partners in stad, de regio én het Rijk gaan we hiermee verder aan de slag. De Regio Deal Regio Zwolle 2020 – 2023 maakt mogelijk dat wij in 2022 en 2023 verder kunnen blijven investeren in grote opgaven voor de regio én de stad. Daarbij levert het lerende netwerk, waarin Zwolle een actieve rol heeft, samen met het Rijk een bijdrage aan het verbeteren van de samenwerking op rijks-, provincie en regioniveau.
Regio Zwolle heeft, ondanks de effecten van de wereldwijde Corona-pandemie, onverkort de ambitie uit te groeien tot de 4e economische Regio van Nederland. Het feit dat Zwolle door het Rijk in het kader van de NOVI onderdeel  is gemaakt van het Stedelijk Netwerk Nederland is niet alleen een onderstreping van de positie van Zwolle in de BV Nederland maar tevens een erkenning van de opgaven waarvoor Zwolle staat op oa. het terrein van woningbouw en mobiliteit. Om deze opgaven het hoofd te bieden, is het allereerst van belang te investeren in blijvende goede relaties met de overige regiogemeenten, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de vier bij onze regio betrokken provincies. Die goede regionale samenwerking heeft er voor gezorgd dat de Regio in het voorjaar van 2021 door het Rijk werd aangewezen als NOVI-gebied. Tevens werken we samen met de regiogemeenten aan de uitwerking van de verstedelijkingsstrategie maar ook aan het crisis en herstelbeleid om de effecten van het pandemie zoveel mogelijk te beperken en juist sterker uit deze crisis te komen. In 2022 werken we verder aan de uitwerking van dit beleid. Naast een regionale samenwerking kunnen we dergelijke stappen niet zetten wanneer we niet ook goed samenwerken met verschillende departementen en hen betrekken bij keuzes en opgaves waarvoor we staan. Dat doen we natuurlijk als Regio maar we hebben in 2021 ook samen met de provincies Gelderland en Overijssel en de andere 7 regio’s in Oost-Nederland door middel van de campagne Nederland Slim Benutten in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen en de daarop volgende formatieperiode aandacht gevraagd voor de grote opgaves in heel Oost-Nederland. Deze samenwerking zetten we het komend jaar voort. Het investeren in goede relaties is belangrijk om met succes aandacht en middelen uit Den Haag en Brussel aan te trekken. Met de ontwikkeling van stad en regio neemt bij beide het belang van lobby en netwerken toe. Met het oog daarop hebben we in 2021 al belangrijke stappen gezet om te komen tot een versterking van onze Public Affairs aanpak. Daarbij richten we ons op zowel het Rijk als Europa. We zetten deze aanpak voort en willen ook in 2022 aan deze Public Affairs agenda verdere vorm en inhoud geven samen met het nieuwe College en de nieuwe raad. Hiermee willen we tijdig kunnen anticiperen op de eventuele kansen van een nieuw regeerakkoord maar ook op de uitrol van de beleidsagenda van de nieuwe Europese Commissie onder leiding van mw. Von der Leyen. Daarnaast blijven we natuurlijk, zowel bestuurlijk als ambtelijk, inzetten op een goede deelname aan landelijke koepels als de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het G40 stedennetwerk en bezien we in hoeverre deelname aan andere netwerken voor Zwolle relevant kan zijn. Wat dat betreft, is het een uitdaging om er voor te zorgen dat Zwolle óók na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in de diverse netwerken goed zal zijn vertegenwoordigd.

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

  • De economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt.
  • Samenwerking in de Regio Zwolle vanzelfsprekend is.
  • De landelijke positie van Zwolle voordelen oplevert.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Indexering Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)

Aanvullende uitgaven

90000

De ABP pensioenen worden verhoogd met 2,39% per 1 juli. Dit percentage is de prijsontwikkeling in de periode van september 2020 tot september 2021.
De indexatie van de Appa-pensioenen vindt plaats in overeenstemming met de aanpassing van de ABP- pensioenen.  Ook ontvangen gepensioneerden een nabetaling van 1,2 procent over de eerste zes maanden van dit jaar.
Hiervoor moet een bedrag van € 90.000 toegevoegd worden aan de voorziening om pensioenverplichtingen in de toekomst af te dekken.

p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40824
p40833
p40837
p40838
p40857
p40858
p40859
p40860
p41252
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47