Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

We bouwen aan een moderne informatievoorziening

Beschrijving

De informatiemaatschappij kenmerkt zich door snelle verandering op technologisch, economisch, beroeps-, ruimtelijk en cultureel gebied en wordt gezien als de opvolger van de industriële samenleving. Een moderne informatievoorziening ondersteunt de stad, het bestuur en de organisatie om kansen en risico’s als gevolg van deze veranderingen te duiden en er richting aan te geven.
Naast de ambitie om samen met de stad kansen van digitalisering te benutten om daarmee  een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke opgaven voor de stad, is er ook opgave voor de organisatie. Digitalisering stelt ons in staat om onze dienstverlening  en bedrijfsvoering te verbeteren. Ook is ICT continuïteit een voornaam aandachtspunt, omdat het maatschappelijk en organisatorisch functioneren steeds meer afhankelijk is van ICT.  
Digitalisering biedt ons een scala aan kansen en risico’s. Om als Zwolle gerichte keuzes te maken is in 2021 een Digitale strategie met en voor de stad opgesteld. Centraal in deze Digitale strategie staat de vraag: “ waar liggen kansen voor en hoe kan digitale technologie bijdragen aan de opgaven van de stad?” Maar ook waar lopen we risico’s. Daarom is in deze strategie ook ingegaan op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat gebruik van technologie niet ten koste gaat van privacy, veiligheid, transparantie en dat er geen ongelijkheid ontstaat doordat een deel van de inwoners niet over middelen of kennis beschikt om mee te komen in de digitale wereld. Om de kansen zo goed mogelijk te benutten en de risico’s te beheersen  is focus aangebracht door het benoemen van speerpunten.

Speerpunten
Speerpunten voor de stad

 • Digitale tweelingstad, een digitale equivalent van de stad in 3D.
 • Stad in verbinding, vergroten van de vindbaarheid en toegankelijkheid van het maatschappelijk aanbod in de stad
 • Een Fysieke ontmoetingsplaats, voor ontmoeting, kennisdeling, innovatie en co-creatie rondom het onderwerp digitalisering.

Speerpunten voor de organisatie

 • Omnichannel, een naadloze klantbeleving over verschillende kanalen heen voor inwoners en bedrijven.
 • Datakwaliteit, inzicht in en doorlopend verhogen van datakwaliteit.
 • Standaardisatie en rationalisatie, gebruik van landelijke standaarden en fundamenten t.b.v. het adequaat beheer van het ICT-landschap

Overkoepelend speerpunt voor stad en organisatie

 • Bewust gebruik van technologie, borging van privacy, kwaliteit en veiligheid en transparantie over het gebruik en de werking van algoritmes.

In Zwolle doen we dat natuurlijk niet alleen. Lokaal werken we samen met partners aan de realisatie van de speerpunten via bestaande samenwerkingsverbanden zoals de SMART Zwolle Alliantie en maken we gebruik van de inbreng van inwoners. Regionaal en landelijk zijn SSC-ONS, Dimpact en Samen Organiseren (VNG) belangrijke samenwerkingspartners. Met name Samen Organiseren en daarbinnen de Common Ground ontwikkelingen en het gebruik van open data en open source software zijn bepalend voor de ontwikkeling van onze ICT en dienstverlening. Binnen Dimpact innoveren we onze dienstverlening, waarvan vernieuwing de dienstverleningsportalen een mooi voorbeeld is. In G40 verband zetten we in op bundeling van krachten voor de smartcity ontwikkelingen in Nederland waarbij innovatie en bovenal implementatie van technologische oplossingen centraal staan.
Het toenemend gebruik en toenemende mogelijkheden van data en data genererende techniek biedt diverse kansen voor onze stad en gemeentelijke organisatie. Via het programma datagedreven werken faciliteren we de organisatie middels kennis, kunde en techniek om het gebruik van data te borgen in de beleidsontwikkeling en de uitvoering.
Met het programma Slimme Samenleving ondersteunen we de stad om techniek en data in te zetten in participatieve samenwerkingen aan maatschappelijke opgaven. Denk aan hierbij aan het bouwen van een Digitale tweelingstad. Daarbij bouwen we ook aan de ruggengraat van een intelligent zenuwstelsel van techniek en data voor en door de stad. Het programma Duurzame toegankelijkheid geeft invulling aan vernieuwde wet en regelgeving op het gebied van open en toegankelijke informatie. Onder invloed van de Wet Open Overheid (WOO) en naar aanleiding van de toeslagenaffaire transformeert het beheer en de toegankelijkheid van data en informatie drastisch.

Criteria

We bouwen aan een moderne informatievoorziening, zodanig dat:

 • De digitale transitie gestructureerd wordt doorgevoerd middels een breed gedragen (en transparante) strategie;
 • We zoveel mogelijk samen (met partners en andere gemeenten) organiseren;
 • We meer datagedreven sturen en werken om een bijdragen te leveren aan de opgaven in de stad;
 • We gebruiken maken van de kansen van digitalisering en de risico’s beheersen;
 • We onze digitale dienstverlening moderniseren naar landelijke standaarden;
 • We privacy, informatieveiligheid en toegankelijkheid borgen conform de wettelijke kaders;
 • We de regie van inwoners en ondernemers op eigen gegevens verbeteren;
 • We beschikken over een  robuuste technische infrastructuur die nieuwe ontwikkelingen ondersteunt;
 • We de regie op de relatie met ICT-leveranciers versterken en Open tenzij stimuleren.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Arjan Spaans

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

RPA; robotisering

Aanvullende uitgaven

20000

De afdeling Informatievoorziening ontwikkelt Robotic Process Automation (RPA) om eenvoudige, terugkerende werkzaamheden sneller, goedkoper, foutloos en 24/7 uit te voeren. De financiële besparing die voortkomt uit een “robot” wordt voor 60% beschikbaar gesteld aan het beheer en de ontwikkeling van RPA. Hiermee word de toenemende beheerlast, licentiekosten en de kosten van het ontwikkelteam uiteindelijk gefinancierd. (40% van de baten zijn voor de business) Omdat de kosten voor de baten uitgaan is er in de 2e helft van dit jaar én voor 2023/2024 geld nodig voor capaciteit, licenties en consultancy om deze ambities te verder te realiseren.
Voor 2022 is een bedrag nodig van € 20.000 en voor 2023 en 2024 € 201.335.

Aanvullende uitgaven

p40797
p40798
p40799
p40824
p40833
p40838
p40857
p40858
p40859
p40860
p41252
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47