Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Beschrijving

Onze beleidscyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen, criteria en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen.

Voor het realiseren van de beleidscyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten. De investering die in 2021 is gedaan in het versterken van concerncontrol willen we vanaf 2022 structureel voortzetten

Criteria

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen, zodanig dat:

 • De bestuurlijke behandeling ordentelijk plaats vindt op basis van kwalitatieve stukken.
 • De sturing op risico’s transparant en beheersbaar geschiedt.
 • Verordeningen en beleidsregels actueel, bruikbaar en rechtmatig zijn.
 • Regeldruk tot een minimum beperkt wordt.
 • Communicatie over beleids- en besluitvorming bijdraagt aan de ambities en doelen uit de beleidscyclus.
 • We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid.
 • Inkoop gebeurt conform het beleidskader inkoop- en aanbestedingsregels.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Voorbereiding vervanging financieel systeem

Aanvullende uitgaven

12000

De digitalisering, automatisering en robotisering heeft grote impact op de financiële functie en processen bij de gemeenten. Om de financiële dienstverlening aan te laten sluiten op de veranderende omgeving vraagt dit om een verdergaande professionalisering en integratie van inkoop- financiële processen en producten. De huidige applicatie OneWorld  biedt daarvoor onvoldoende mogelijkheden.  Bovendien heeft de leverancier van deze applicatie, Capgemini te kennen gegeven de ondersteuning op dit pakket uiterlijk 2030 te beëindigen en het huidige systeem niet meer door te ontwikkelen aan de gewenste veranderingen.  Daarom worden we genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuw financieel pakket.  Een nieuw Gemeentelijk Financieel Systeem biedt uitkomsten voor :

 • Toekomstbestendigheid
 • Verhogen van de automatiseringsgraad
 • Verbeteren gebruikerstevredenheid
 • Verhogen van de beheersbaarheid
 • Versterken van data gedreven werken

Uitgangspunt is om een nieuw financieel  systeem te implementeren in 2026 / 2027. Om dit te realiseren moeten we in 2022 / 2023 starten met voorbereidingen voor de aanbesteding eind 2023. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor de inhuur van een projectleider. Kosten:
2022   6 weken , 2 dagen per week    € 12.000
2023 20 weken , 2 dagen per week    € 40.000
2023 20 weken , 3 dagen per week    € 60.000

p40797
p40798
p40799
p40833
p40838
p40857
p40858
p40859
p40860
p41252
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47