Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Beschrijving

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen.

In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 2

10.1.1

Mutatie externe rente

-35.000

10.1.1

Middelen opvang ongedocumenteerden - Dekking middelen Gemeentefonds (zie ook doel 3.3.1)

-113.000

10.1.1

Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang; onttrekking reserve nutw fysiek (zie ook doel 7.1.3)

-229.081

10.1.1

P.O.K. gelden gemeentefonds; aframen inkomstenstelpost

600.000

10.1.1

P.O.K. gelden gemeentefonds; verhoging algemene uitkering gemeentefonds

-600.000

10.1.1

Projectdoorlichting; vrijval reserve nutw sociaal, reserve dekking kapitaallasten en reserve nutw bedrijfsvoering (zie ook doel 8.2.1)

-983.435

10.1.1

Hogere OZB opbrengst

-238.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkering

-1.000.000

10.1.1

Concernstelpost nieuwe woonplaatsbeginsel (zie ook doel 2.3.2 en 3.1.1)

-2.400.000

10.1.1

Lagere bijdrage aan GBLT in verband met OZB (zie ook doel 4.1.1; 7.3.1 en 7.3.2

-47.392

10.1.1

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1 (zie ook doel 7.1.2 en 9.1.1)

-1.325.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-6.370.908

Totaal

-2.339.867

p40797
p40798
p40799
p40833
p40857
p40858
p40859
p40860
p41252
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
raadvoorstel-en-raadsbesluit
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47