Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

We voeren een solide financieel beleid

Beschrijving

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren daarom een solide financieel beleid. Dat betekent dat we snel kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en de gevolgen voor onze financiën. Elk half jaar bekijken we hoe de vlag erbij hangt. We actualiseren dan ons financieel meerjarenperspectief en maken een risico-inventarisatie. Aan de hand daarvan beoordelen we of ons weerstandsvermogen op orde is en of we onze begroting moeten bijsturen.  

Inwoners en bedrijven die producten en diensten van ons afnemen, betalen ons daarvoor vastgestelde tarieven. In de tarievennota staat in hoeverre deze tarieven kostendekkend zijn. De meeste inkomsten ontvangen we echter uit het gemeentefonds. Het bedrag dat we daaruit ontvangen, bepaalt voor een groot deel de hoogte van onze algemene dekkingsmiddelen. Een hoger of lager bedrag uit het gemeentefonds heeft dan ook direct invloed op ons financieel meerjarenperspectief. Als een verlaging leidt tot een tekort, moeten we maatregelen nemen om het tekort zo snel mogelijk aan te vullen. Ontvangen we een hoger bedrag uit het gemeentefonds, dan komen we met voorstellen hoe we dit voordeel kunnen inzetten.  

Het financieel beleid over de lokale heffingen, financiering, winstuitkeringen, ons weerstandsvermogen en de risico’s en ons grondbeleid staat in onderstaande teksten uitgelegd.

Criteria

We voeren een solide financieel beleid. Dat doen we op zo’n manier dat:

  • We beleidsintensiveringen in eerste instantie binnen de bestaande kaders vinden.
  • Ons weerstandsvermogen om risico’s op te vangen op peil is. We hebben hiervoor een normratio van 0,8. Dat is afgesproken in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen (november 2018).
  • Onze risico’s van deelnemingen in verbonden partijen beheersbaar zijn. Het gaat hier over de aandelen die we hebben van verschillende organisaties.
  • We financiële meevallers allereerst inzetten om ons weerstandsvermogen te versterken (als dat nodig is). Daarna zetten we meevallers in voor investeringen en ontwikkelingen in de stad.
  • We investeringen integraal afwegen bij de Perspectiefnota.
  • Tarieven in principe kostendekkend zijn.
  • De totale woonlasten met maximaal het inflatiepercentage stijgen.
  • We de rentekosten beheersen en verlagen en de risico’s die daarmee samenhangen beperken. De renterisiconorm ligt op 20% of lager.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Concernstelpost nieuwe woonplaatsbeginsel

Lagere uitgaven

2400000

Zie voor toelichting onder doel 2.3.2 onderdeel "Jeugdhulp en het nieuwe woonplaatsbeginsel"

Middelen opvang ongedocumenteerden

Aanvullende inkomsten

113000

Zie voor toelichting onder doel 3.3.1 onderdeel "Middelen opvang ongedocumenteerden"

Lagere bijdrage aan GBLT ivm OZB

Lagere inkomsten

47392

Na het vaststellen van de primaire begroting 2022 van GBLT hebben zich wijzigingen
voorgedaan waardoor de lasten en baten zijn gedaald. De wijzigingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging voor 2022 van GBLT die de raad op 23 mei heeft goedgekeurd. De verwerking in onze begroting  heeft nog niet plaatsgevonden daarom wordt deze wijziging meegenomen in deze Berap.
Het saldo van de diverse voor en nadelen zorgen voor een lagere bijdrage aan GBLT van € 79.000 voor Zwolle (saldo lagere bijdrage en lagere compensabele BTW).
Van dit voordeel komt € 54.480 ten gunste van de algemene middelen (doel 4.1.1 en 10.1.1), € 17.603 heeft betrekking op afval en € 6.917 op riool. Deze laatste twee bedragen worden verrekend met de betreffende voorziening.

Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1

Lagere uitgaven

1325000

In 2022 is in de berap 1 een stelpost opgenomen van € 1,5 miljoen om de gemeentelijke extra kosten vanwege de stijgende energieprijzen op te vangen. Daarnaast is het weerstandsvermogen verhoogd en is een beslisnota aan uw raad voorgelegd om handelingsperspectief te bieden aan projecten die te maken hebben met extra prijsstijgingen gedurende 2022.
Op basis van actuele informatie worden de extra kosten geraamd op € 1.325.000 te weten gemeentelijke huisvesting € 750.000 (doel 9.1.1); openbare verlichting € 470.000 en verkeersregelinstallaties € 105.000 (doel 7.1.2). Voorgesteld wordt om het restant van € 175.000 in 2022 als stelpost beschikbaar te houden voor gesubsidieerde instellingen die in de problemen komen door de hogere energieprijzen.

Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang

Budgettair neutraal

De kosten voor het Regiodeal-project Wandeldoorgang ihkv Ruimte voor de Vecht zijn in 2020/2021 gedekt uit de reserve nutvw. De totale kosten bedragen € 249.080,92, hetgeen gedekt is door € 20.000 subsidie provincie en € 229.080,92 reserve nutvw. Conform de BBV dienen deze kosten geactiveerd te worden. De laatste kosten zijn in 2022 gemaakt waarmee de totale kosten in 2022 geactiveerd en vanaf 2023 afgeschreven moeten worden. De kapitaallasten dienen gedekt te worden uit de dekkingsreserve kapitaallasten. Hiervoor dient de dekking van het project uit de reserve nutvw te worden gecorrigeerd en de middelen gestort te worden in de dekkingsreserve kapitaallasten.

Projectdoorlichting; vrijval reserves

Aanvullende inkomsten

983435

Bij de projectdoorlichting blijkt dat er van een drietal afgesloten projecten, te weten Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren, vindplaats schulden en Human capital, minder benodigd is uit de reserve Nog uit te voeren werken Sociaal. Het resultaat hiervan is dat er een bedrag van € 147.224 incidenteel kan vrijvallen.
Daarnaast kan er een bedrag van € 4.211 vrijvallen uit de reserve dekking kapitaallasten in verband met een verlaging van het krediet Diezerpoort fysiek.

Voor het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners heeft het Rijk via het gemeentefonds voor de jaren 2021 tot en met 2030 gelden beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan met maatregelen waar we het structureel budget van € 0,6 miljoen aan willen besteden.  Vanwege opvang van Oekraïners is de uitwerking van het uitvoeringsplan opgeschoven.
De over 2021 en deels over 2022 ontvangen gelden (samen € 0,9 miljoen) vallen vrij aan de algemene middelen.  

Mutatie externe rente

Lagere uitgaven

35000

Naar verwachting worden in 2022 geen lang-en kortlopende geldleningen aangetrokken. Hierdoor zijn er geen bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld geldmakelaarskosten en ontstaat een voordeel van € 35.000 op deze lasten.

P.O.K. gelden gemeentefonds

Budgettair neutraal

Op basis van de informatie uit de decembercirculaire 2021 kan de tijdelijk op de inkomstenstelpost geraamde ontvangst  voor de POK-gelden (versterking dienstverlening gemeenten) verlaagd worden met € 600.000 en als inkomst via de algemene uitkering gemeentefonds voor hetzelfde bedrag verhoogd worden

Hogere OZB opbrengst

Aanvullende inkomsten

238000

De prognose voor de OZB laat een hogere opbrengst zien van € 238.000 t.o.v. de huidige begroting. Dit bedrag is het saldo van de jaren 2018 t/m 2022 en dan voornamelijk het onderdeel niet-woningen. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een lager verwacht bedrag aan te verminderen aanslagen (voornamelijk bezwaar en beroep). De doorwerking naar 2023 en verder is zeer beperkt, bij Berap 2023-1 en het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt dit meegenomen.

Gemeentefondsuitkering

Aanvullende inkomsten

1000000

Door autonome aanpassingen in de verdeelsystematiek - bijstelling van diverse volumina van de verdeelmaatstaven - van de algemene uitkering ontstaat in 2022 een voordeel € 1,0 miljoen in het gemeentefonds.

p40798
p40799
p40833
p40857
p40858
p40859
p40860
p41252
bijlagen
doelenboom
raadvoorstel-en-raadsbesluit
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47