Domeinen

Sociaal domein

Doel 3.3.1 Maatschappelijke opvang

We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt

We bieden tijdelijk onderdak aan mensen die dakloos zijn geworden. Deze maatschappelijke opvang en begeleiding zijn gericht op maatschappelijk herstel, participatie naar vermogen en zelfredzaamheid. We bevorderen het psychosociaal functioneren van cliënten en voorkomen verwaarlozing, maatschappelijke overlast en gevaar voor cliënten of anderen.

Criteria

We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt, zodanig dat:

  • De gemiddelde lengte van de ondersteuning van de cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht afneemt.
  • Het aantal cliënten maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom maatschappelijke opvang (langer dan 6 maanden wachtend op een vervolgplek of woning) afneemt.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2022-1 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2022-1 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2022.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd.
De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link naar de voortgangsrapportage projecten.

  • Woonunits naast de Herberg

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen

Lagere uitgaven

33978

Zie voor toelichting onder doel 1.2.3 onderdeel "Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen"

Middelen opvang ongedocumenteerden

Budgettair neutraal

Tussen 2019-2021 werd er een pilot uitgevoerd in vijf steden voor de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Door middel van deze voorzieningen worden vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden.

Het ministerie van JenV en de VNG hebben afgesproken de pilots te verlengen. In de decembercirculaire van 2021 is opgenomen: "dit betekent dat ook voor 2022 middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Meer informatie is - anders dan in de septembercirculaire 2021 vermeld - niet in deze circulaire opgenomen, maar volgt naar verwachting in de meicirculaire 2022."

In de meicirculaire is echter niets opgenomen over de middelen. Naar verwachting komt ergens in 2022 het budget om ongedocumenteerden op te vangen. Op basis van voorgaande jaren gaat het om € 113.000.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40804
p40805
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47