Domeinen

Sociaal domein

Doel 3.3.2 Beschermd wonen

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psychosociale problemen

Beschrijving

We verlenen voor beschermd wonen zorg aan mensen met psychische en/of psychosociale problematiek. Het toezicht en de begeleiding binnen het beschermd wonen draagt bij aan het maatschappelijk herstel, de participatie en zelfredzaamheid naar vermogen, het psychisch en psychosociaal functioneren, de stabilisatie van het psychiatrisch ziektebeeld en een veilige woonomgeving voor cliënten. Hiermee wordt tevens verwaarlozing van cliënten en maatschappelijke overlast en gevaar voor of door cliënten zo veel als mogelijk voorkomen.
In 2021 zijn cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg over gegaan naar de Wlz, waardoor nu een kleine doelgroep nog in de Wmo is overgebleven met alleen cliënten met een tijdelijke behoefte aan ondersteuning en toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid.

In 2022 bereidt de gemeente Zwolle zich, samen met de andere gemeenten uit de IJssel-Vecht-regio, verder voor op de landelijke doordecentralisatie van het beschermd wonen vanaf 2023. Deze verdere doordecentralisatie komt overeen met het advies van de Commissie Dannenberg. Dit advies is gericht op een betere aansluiting met de lokale ondersteuningsinfrastructuur omdat alle gemeenten worden gestimuleerd om in te zetten op preventie en herstel. Voor bestaande cliënten in de regio IJssel-Vecht blijft de centrumgemeente verantwoordelijk.
Met de verdere doordecentralisatie worden de middelen verdeeld over gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel. Vanaf 2023 wordt in tien jaar tijd stapsgewijs het huidige historische verdeelmodel vervangen door een verdeelmodel dat bestaat uit een aantal objectieve maatstaven die het verwachte gebruik per gemeente voorspellen.

We zetten in op activiteiten en voorzieningen in het lokale en regionale zorglandschap die passen bij de beweging naar beschermd thuis en zorgen voor een betere aansluiting tussen het aanbod en de behoefte van cliënten. Zo wordt in 2022 de aanpak van de wachtlijst voortgezet, door bijvoorbeeld nieuwe tussenvormen als alternatief voor beschermd wonen te ontwikkelen. Ook kan een aantal pgb’s worden omgezet naar verzilvering in Zorg in natura als de cliënt dit wenst en daar baat bij heeft. Meer informatie over de lokale inzet voor de beweging naar beschermd thuis inclusief de financiële doorvertaling, is te lezen in de geactualiseerde value case van de hervormingsagenda.

Zwolle biedt sinds 2002 opvang en bescherming aan ‘ongedocumenteerden’. In de meeste gevallen betreft dat uitgeprocedeerde asielzoekers die terug moeten keren naar het land van herkomst. Om diverse redenen lukt dat (nog) niet. Voor het merendeel van deze groep mensen streven we naar daadwerkelijke terugkeer of het verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning. In enkele situaties is dat niet mogelijk en zijn we genoodzaakt deze mensen een langdurige vorm van opvang aan te bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met jarenlange psychosociale problemen die noch terugkeer noch regulier verblijf mogelijk maken. Vanzelfsprekend houden we daarbij de vinger aan de pols en houden we nauwlettend in de gaten of wijziging in wet- en regelgeving hier verandering in kan brengen. Daarbij wordt ook gekeken of opvang in een voorliggende voorziening, zoals een gezinslocatie, mogelijk is.

Criteria

We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psychosociale problemen, zodanig dat:

  • De gemiddelde lengte van de ondersteuning van cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht afneemt.
  • Het aantal cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor instroom beschermd wonen (die langer moeten wachten dan 6 weken) afneemt.
  • Het aantal cliënten beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht op de wachtlijst voor uitstroom beschermd wonen (langer dan 6 maanden wachtend op een woning) afneemt.

We bieden opvang aan ongedocumenteerden, zodanig dat:
Opvang wordt geboden indien:

  • Er geen recht is op opvang door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
  • Persoonlijke en / of gezinsomstandigheden terugkeer (vooralsnog) niet mogelijk maken.
  • Er sprake is van zodanige psychosociale problemen of verslavingsproblematiek waardoor terugkeer (vooralsnog) onmogelijk is.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Reserve beschermd wonen; uitkering aan regiogemeenten

Budgettair neutraal

In de jaarrekening 2021 is het regionale voordeel 2021 Beschermd Wonen gestort in de reserve Beschermd Wonen. Dit conform afspraak van het bestuurlijke regionale overleg. Conform de gemaakte afspraak in het convenant wordt het voordeel uitgekeerd aan de regiogemeenten conform de vastgestelde verdeelsleutel. € 6.485.121 valt vrij aan de regiogemeenten. Het Zwolse deel ad. € 3.299.310 blijft nog in de reserve om de beweging naar beschermd thuis te kunnen inzetten.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40804
p40805
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47