Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.2.2 Sport en bewegen

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Beschrijving

Sport en bewegen draagt als onderdeel van een gezonde leefstijl bij aan het (langer) gezond en actief zijn van inwoners. Daarnaast draagt sport en bewegen, in welk organisatieverband dan ook, bij aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Mensen sporten met elkaar, ontmoeten elkaar en zetten zich, al dan niet als vrijwilliger, in om de sport en alles er omheen invulling te geven. De maatschappelijke rol van sport en sportorganisaties willen we benutten om ondersteunend te zijn aan de hervormingsagenda en daarmee het versterken van de sociale basis.
De buurtsportcoaches hebben hierin een essentiële rol als verbinder, aanjager en ontwikkelaar binnen het speelveld van sport(-organisaties), wijk(-bewoners)  en maatschappelijke partners (onderwijs, welzijn en zorg).

De aanwezige sportinfrastructuur met veel en goede sportaccommodaties en beweegvoorzieningen verspreid over de stad is een belangrijke drager. De vraag naar sportactiviteiten en –voorzieningen voor ouderen zal aanzienlijk stijgen. Daarmee zal, met het stijgen van de leeftijd, een verschuiving plaatsvinden van sporten naar bewegen, terwijl ook voor jongeren het sport- en beweegaanbod op peil moet blijven. Dit, maar ook de beweging uit de hervormingsagenda om zorgvragen zoveel mogelijk in het gewone leven op te lossen, biedt kansen voor sportverenigingen voor het ontwikkelen van nieuw en vernieuwend (sport)aanbod en het aanboren van nieuwe doelgroepen en samenwerkingspartners.

Criteria

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen, zodanig dat:

  • Inwoners in alle geledingen van de bevolking een zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie hebben.
  • Integraal en inclusief sporten in vrijwel alle (reguliere) sportdisciplines mogelijk is.
  • De sport- en maatschappelijke participatie van meer kwetsbare doelgroepen (jeugd, senioren, inactieven, mensen met een beperking en minder draagkrachtige personen) toeneemt.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Breedtesport/zwemvangnet

Lagere uitgaven

20000

Bij de begroting 2022 zijn er structurele middelen toegevoegd aan Breedtesport, Zwemvangnet. In de praktijk blijkt dat deze extra impuls aan kwaliteit en kwantiteit lukt met minder middelen dan op voorhand begroot. Er kan ingaande 2022 structureel een bedrag van € 20.000 vrijvallen

Lokaal sportakkoord

Budgettair neutraal

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is aan de gemeenten in het land gevraagd om ook een Lokaal Sportakkoord op te stellen.
Voor de uitvoering van het Sportakkoord ontvangt de gemeente Zwolle in de jaren 2020 - 2022 jaarlijks € 60.000.  In aanvulling op dit reeds ontvangen bedrag ontvangt de gemeente Zwolle voor 2022 aanvullend € 53.150.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40802
p40803
p40804
p40805
p40806
p40807
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40817
p40820
p40821
p40823
p40824
p40829
p40830
p40832
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40864
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-2-inwonersondersteuning
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-1-3-3-onderwijsvoorzieningen
doel-2-2-1-arbeidsparticipatie
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-1-3-2-doorgaande-leerlijnen
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
doel-2-1-1-ondersteuning-in-de-wijk
doel-2-1-3-maatwerk-wmo
doel-2-3-2-jeugdhulpverlening
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-1-2-3-sportvoorzieningen
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47