Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn

Beschrijving

Het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn is nodig om alle Zwolse kinderen gelijke kansen te geven. De verdere impuls aan de aanpak van onderwijsachterstanden (OAB) resulteert in een nieuwe notitie Onderwijskansenbeleid. Het Onderwijskansenbeleid is een opvolging van het Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen 2018 – 2021. Dit beleidsplan gaat hoofdzakelijk in op de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het Onderwijskansenbeleid is een verbreding van het Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen wat betreft onderwerpen en tevens een verdieping op datgeen wat we concreet gaan doen om onze doelen te bereiken. Dit doen wij vooral samen met kinderopvang, het basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg, Travers Welzijn en Stadkamer. Daarbij verleggen we onze blik van achterstanden naar kijken in kansen. Want we willen dat alle kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben in het onderwijs. We willen dat zij hun capaciteiten kunnen benutten en het maximale uit zichzelf kunnen halen. We noemen daarom het beleid niet meer onderwijsachterstanden, maar Onderwijskansenbeleid. Alle doelgroepkinderen van baby tot en met de basisschoolperiode staan centraal in het beleid. We streven ernaar deze kinderen de onderwijskansen te bieden die zij nodig hebben.

Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Als een kind niet zelfstandig naar school kan gaan, ondersteunen wij de ouders met leerlingenvervoer. Samen met scholen zetten we verder in op een krachtige doorgaande leerlijn met de ambitie dat iedere jongere op school zit, een baan heeft of een traject volgt van leren en werken. Dit eventueel in combinatie met zorg met als doel dat jongeren economisch zelfstandig worden en/of kunnen functioneren op het niveau dat past bij hun mogelijkheden. Hierbij blijft het behalen van een startkwalificatie voorop staan. Op deze manier willen we onze jongeren de best mogelijke kansen bieden om hun volwassen leven goed te kunnen starten en hun plek in de maatschappij te vinden.

Criteria

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn, zodanig dat:

  • Meer (doelgroep)peuters naar een voorschoolse voorziening gaan.
  • Meer doelgroepkinderen zich ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.
  • Meer ouders meer worden betrokken bij de taal- en de bredere ontwikkeling van hun kind.
  • Er minder segregatie is in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs.
  • Er sneller passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder(s) is.
  • Onderwijsdeelname wordt verhoogd.
  • Jeugdwerkloosheid wordt tegengegaan.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Personeelsgebrek leerlingenvervoer

Aanvullende uitgaven

60000

Met de start van het nieuwe schooljaar 2022 blijkt dat door personeelsgebrek vervoerder Munckhof leerlingen onvoldoende kan vervoeren op de afgesproken tijdstippen van en naar school. Hierdoor zijn de leerlingen wel vervoerd, maar te laat gehaald en gebracht. Een direct gevolg is dat scholen langer buitenschoolse uren moeten draaien. Hiervoor wordt compensatie gevraagd. De vervoerder geeft aan dat de situatie aanhoudt tot de herfstvakantie.
Het college heeft op 6 september 2022 besloten om  over te gaan tot compensatie van de scholen tot aan de herfstvakantie en heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van € 60.000. Via een Informatienota bent u in september hiervan op de hoogte gebracht.

Ondersteuning Deltion jongerenteam

Budgettair neutraal

Voor de inzet van externe partners in het Deltion Jongeren Team (DJT) ontvangt de gemeente Zwolle een hogere bijdrage van € 98.450 van Deltion vanwege uitbreiding naar meer opleidingen binnen Deltion College. Tegenover de hogere bijdrage staan kosten/ subsidies voor instellingen die bijdragen aan de ondersteuning van Deltion Jongeren Team.

Bijdrage aan de Springplank

Budgettair neutraal

Voor de uitvoering van het NPO/onderdeel programma Samen voor een stevige basis ontvangt de gemeente, vanuit de regionale gelden voor transformatie jeugdhulp, van RSJ IJsselland € 22.500. Dit bedrag is ter dekking van de kosten die de Springplank moet maken.
Deze bijdrage komt naast de al toegekende middelen vanuit het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40802
p40803
p40804
p40805
p40806
p40807
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40829
p40830
p40832
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-2-inwonersondersteuning
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-1-3-3-onderwijsvoorzieningen
doel-2-2-1-arbeidsparticipatie
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
doel-2-1-1-ondersteuning-in-de-wijk
doel-2-1-3-maatwerk-wmo
doel-2-3-2-jeugdhulpverlening
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47