Domeinen

Sociaal domein

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund om samen tot oplossingen te komen

Beschrijving

Inwoners kunnen bij het Sociaal Wijkteam terecht met ondersteuningsvragen op alle leefgebieden. Het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners. Het Sociaal Wijkteam zet in op normaliseren, eigen regie en zelfstandig leven. Uitgangspunt voor de ondersteuning is: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Met de inwoner wordt besproken wat nodig is, wat mogelijk is en wat voor hem/haar de beste aanpak is. Daarbij is oog voor zowel doelmatigheid als ook rechtmatigheid.

Vertrekpunt van het ondersteuningsplan is wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kan en welke voorliggende voorzieningen van meerwaarde zijn (programma 1. Samenleving). Indien nodig biedt het Sociaal Wijkteam zelf lichte en/of kortdurende ondersteuning. Als dat niet volstaat, wordt een maatwerkvoorziening ingezet voor gespecialiseerde ondersteuning. In het ondersteuningsplan worden resultaten benoemd. Dit biedt inwoner en zorgaanbieder flexibiliteit en ruimte in de wijze waarop ondersteuning wordt ingezet (hoe) om het resultaat (wat) te bereiken.

Het Sociaal Wijkteam staat in contact met onder meer de Participatieraad, welzijnsorganisaties en aanbieders van (maatwerk)voorzieningen. De Sociale Wijkteams bieden waardevolle ondersteuning, waarbij ze recht doen aan verschillen. Dat doen ze samen én in verbinding met de inwoner. Ze gaan hierbij verantwoord te werk.

Criteria

De inwoner weet waar hij met zijn ondersteuningsvraag terecht kan, zodanig dat:

  • De inwoner ervaart dat er mèt hem gepraat wordt in plaats van over hem.
  • De inwoner eigenaar is van zijn vraag en oplossing.
  • Alle stappen zijn van meerwaarde voor de inwoner en gericht op een duurzame oplossing
  • Er duidelijke afspraken gemaakt worden over het proces (regie) en de resultaten. Deze zijn vastgelegd in een integraal ondersteuningsplan.
  • Onafhankelijke cliënt-ondersteuning beschikbaar is waar gewenst.
  • De ondersteuning zo licht als mogelijk is en zo zwaar als noodzakelijk.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Aanpassingen GIDSO systeem

Aanvullende uitgaven

10000

Binnen de gemeente Zwolle vinden we dat Zwollenaren met een hulp- of ondersteuningsvraag de ondersteuning moeten krijgen die nodig is. De toegang hiervoor is belegd bij het Sociaal Wijkteam (SWT).
Het SWT (als onderdeel van het Sociaal Domein) voert landelijke wet- en regelgeving uit. Hiervoor is het regelmatig nodig dat software moet worden (door-)ontwikkeld.
Medewerkers van het SWT werken met het systeem Gidso, voor registratie en toekenning van zorg(beschikkingen). Dit systeem moet voldoen aan o.a. de verplichte berichtenstandaarden van de VNG.
Vanuit de visie van de gemeente Zwolle op datagedreven werken moet ditzelfde systeem datagedreven werken kunnen ondersteunen. Voor het Gidso systeem is een aanpassing nodig voor verschillende functionaliteiten.

Totaal extra incidenteel geraamde kosten 10.000 euro voor 2022 en 45.000 euro voor 2023.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40803
p40804
p40805
p40807
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40830
p40832
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-2-2-1-arbeidsparticipatie
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
doel-2-1-3-maatwerk-wmo
doel-2-3-2-jeugdhulpverlening
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47