Domeinen

Sociaal domein

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

Beschrijving

In Zwolle zijn 11 schoolbesturen actief die onderwijs verzorgen verspreid over 98 gebouwen, waarvan 59 voor basisonderwijs, 19 voor speciaal basisonderwijs en 21 scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate capaciteit (huisvesting). De schoolbesturen hebben de zorgplicht om de schoolgebouwen als een goed huisvader in stand te houden. Gemeente Zwolle en de schoolbesturen zijn hierdoor gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van goede onderwijshuisvesting. Iedere partij heeft hierin zijn eigen taken, maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden.

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is in 2021 vastgesteld. Het IHP maakt een integrale afweging mogelijk voor de huisvesting van het onderwijs in Zwolle. In aanvulling op het Integraal Huisvestingsplan blijven we uitvoering geven aan overige taken die onder onze zorgplicht vallen, namelijk het: vergoeden van OZB, het huren van onderwijsgebouwen ten behoeve van capaciteitsvraagstukken, stimuleren brede inzet van onderwijsgebouwen, stimuleren van duurzame schoolgebouwen, het afsluiten van verzekeringen en het vergoeden van vandalismeschade.

Criteria

Voor de komende jaren zetten we in op het realiseren van een onderwijsvoorzieningenstructuur waarbij:

  • Onderwijs sterk, innovatief en op de juiste plek verankerd is in de samenleving.
  • Gezonde onderwijsvoorzieningen een randvoorwaarde is.
  • We in nauwe samenwerking met schoolbesturen uitvoering geven aan toekomstbestendige huisvestingsvraagstukken.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Onderwijshuisvestingsbeleid: vrijval restantkredieten

Budgettair neutraal

Bij de verantwoording/ vaststelling van onderwijshuisvestingskredieten ontstaan van tijd tot tijd meest kleinere, maar soms ook grotere kredietoverschotten. Deze restant investeringskredieten (totaal € 2.001.129) kunnen vrijvallen.
Het voordeel dat ontstaat op de eruit voortvloeiende kapitaallasten is al verwerkt in de Begroting 2023.

Zoals aangegeven gaat het voornamelijk om kleinere overschotten, maar gezien er ditmaal ook een tweetal grotere overschotten zijn, worden deze afzonderlijk benoemd:
Bij de budgetaanvraag voor de Van der Capellen Scholengemeenschap is € 1.730.000 aangevraagd en verkregen voor de bouwgrond.
Nú blijkt dat dit budget onnodig is, omdat er geen grondexploitatie geopend is, waarin de grond onder de huidige school verrekend zou worden met de grond voor het nieuwe gebouw. Het budget kan dus vrijvallen.
Verder kan een deel van het grondbudget Saffier ingeleverd worden. Hier was bij de aanvraag rekening gehouden  met de BTW component ad € 204.008, terwijl deze hier niet van toepassing was.

Tuinonderhoud bij scholen

Lagere uitgaven

41113

Vanuit het verleden is een situatie ontstaan waarbij de gemeente Zwolle een financiële bijdrage levert aan groenonderhoud bij scholen. De gemeente heeft onderhoud van bijzondere bomen op schoolterreinen eerder ook wel op zich genomen vanwege extra kosten die specialisatie met zich meebracht.
Inmiddels wordt dat beleid niet meer gehanteerd. Daarnaast behoort dit onderhoud niet tot de wettelijke taak van de gemeente, maar tot de taak van schoolbesturen die hiervoor bekostigd worden vanuit het Rijk.
Een en ander betekent een incidentele vrijval van € 41.113 in 2022 en een structurele vrijval van € 86.113
vanaf 2023.

Afwijkingen op kredieten Berap 2022-2

Veiligheidsinstallaties schoolgebouwen

Budgettair neutraal

In 2022 en verder worden veiligheidsmaatregelen getroffen in schoolgebouwen, waarbij de afspraak met schoolbesturen is gemaakt dat zij een bijdrage doen in de kosten voor de hélft daarvan.
Een en ander op basis van de op 6 april 2022 in het LEA PO-VO vastgestelde Zwolse Beleidsregel ‘Veiligheidsinstallaties schoolgebouwen’.
Vanwege het (op dat moment nog) ontbreken van een formele beleidsregel en onduidelijkheid over de rolopvatting en bekostiging, heeft een aantal schoolbesturen de afgelopen jaren zelf veiligheidsinstallaties vervangen en uitgebreid. Als schoolbesturen kunnen aantonen dat zij in eigen beheer en voor eigen rekening veiligheidsinstallaties in schoolgebouwen hebben vervangen (centrale en detectie) en zelf een uitbreiding van veiligheidsinstallaties hebben bekostigd, komen zij in aanmerking voor 50% cofinanciering van de hiervoor gemaakte kosten.

Op dit moment staat het netto kostenbedrag voor de gemeente geraamd op het uitgavenkrediet.
Aangezien de schoolbesturen bijdragen in de kosten, kan deze bijdrage geraamd worden op het inkomstenkrediet en kan het bijbehorende uitgavenkrediet opgehoogd worden met hetzelfde bedrag. In totaal gaat het om een bedrag van
€ 1.353.606.
De kosten komen in eerste aanleg terecht bij de gemeente, waar ná deze de helft in rekening brengt bij de schoolbesturen.

p40792
p40793
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40802
p40803
p40804
p40805
p40807
p40808
p40809
p40811
p40813
p40814
p40820
p40821
p40823
p40824
p40829
p40830
p40832
p40833
p40834
p40835
p40836
p40837
p40838
p40839
p40844
p40846
p40847
p40848
p40849
p40851
p40852
p40853
p40854
p40855
p40857
p40858
p40859
p40860
p40868
p40871
p40872
p40875
p40876
p40878
p40881
p40885
p41251
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-7-1-2-fysieke-voorzieningen
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
programma-2-inwonersondersteuning
programma-3-opvang-en-bescherming
programma-4-inkomen
programma-5-ondernemende-en-levendige-stad
doel-2-2-1-arbeidsparticipatie
doel-3-1-2-aanpak-huiselijk-geweld
doel-6-3-1-toekomstbestendinge-verkeersinfrastructuur
doel-6-3-3-parkeren
doel-6-4-4-klimaat
doel-7-1-1-gebiedsopgaven
doel-7-1-3-water-groen-en-recreatiestructuur
doel-7-1-4-vastgoed
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
doel-2-1-1-ondersteuning-in-de-wijk
doel-2-1-3-maatwerk-wmo
doel-2-3-2-jeugdhulpverlening
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-6-toekomstgerichte-stad
programma-7-vitale-wijken
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-6-1-5-grondbeleid
doel-3-3-1-maatschappelijke-opvang
doel-6-2-1-een-passend-woningaanbod
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
doel-5-1-1-vestigingsklimaat-bedrijven-en-instellingen
doel-5-3-1-culturele-basisinfrastructuur
doel-6-1-1-omgevingsvisie
doel-6-1-2-nieuwe-ruimtelijke-initiatieven
doel-6-1-3-wettelijk-kader-voor-de-fysieke-leefomgeving
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-3-1-1-jeugdbescherming
doel-3-3-2-beschermd-wonen
doel-4-1-1-inkomen-en-armoede
doel-4-2-1-kindregelingen
doel-4-3-2-schulddienstverlening
doel-5-2-1-winkels-uitgaansvoorzieningen-evenementen
doel-6-1-4-erfgoed
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
doel-7-2-2-fysieke-veiligheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47