Domeinen

Fysiek Domein

Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Beschrijving

Een noodsituatie kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid, leefbaarheid en het buitengeluk. Denk bijvoorbeeld aan de impact van een grote brand, overstroming of een explosie. Wanneer zoiets gebeurt, is de veiligheid van Zwollenaren en hulpverleners direct in het geding. Naast het menselijk leed, kennen noodsituaties ook vaak grote materiële en daarmee financiële gevolgen. Het is dus van belang dat we er alles aan doen om noodsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer deze toch ontstaan zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het voorkomen van een noodsituatie doen we door het veilig inrichten en (laten) gebruiken van de fysieke omgeving. Maar daarbij zetten we ook in op gedragsbeïnvloeding van inwoners, ondernemers en instellingen. Hierdoor stimuleren we hen om veilig te leven en zelfredzaam te kunnen zijn. Wanneer er toch nood aan de man is, kunnen onze inwoners rekenen op professionele hulpverleners die er alles aan doen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Criteria

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

  • We een noodsituatie voorkomen of de negatieve gevolgen bij het ontstaan daarvan beperken.
  • We bij branden, incidenten en crises samenwerking organiseren tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners.
  • We werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-2

Veiligheidsregio; terug te ontvangen bijdrage 2021

Aanvullende inkomsten

712832

De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio, behandeld in de raad van 23 mei 2022, laat een voordeel zien van € 3.070.000. Door het Algemeen Bestuur is besloten hiervan een klein deel her te bestemmen binnen de Veiligheidsregio waardoor een bedrag van € 2.721.000 naar de deelnemers terug gaat. Ons aandeel hierin is 26,2% waardoor Zwolle een bedrag van € 712.832 ontvangt.
Verwachting is wel dat over 2022 de kosten binnen de Veiligheidsregio hoger zullen zijn dan begroot voor met name het onderdeel energie. Voorlopig gaan we er vanuit, gezien de voordelen van de afgelopen jaren, dat dit binnen de eigen begroting opgevangen kan worden.

p40792
p40794
p40795
p40796
p40797
p40798
p40799
p40823
p40824
p40833
p40836
p40837
p40838
p40847
p40848
p40849
p40857
p40858
p40859
p40860
p40885
p41252
doel-7-3-4-voorkomen-gezondheidsrisicos
doel-8-2-1-dienstverlening
doel-9-1-1-ambtelijke-organisatie
doel-9-1-3-informatievoorziening
doel-10-1-1-algemene-dekkingsmiddelen
bijlagen
doelenboom
doel-8-1-2-college
doel-9-1-4-bedrijfsvoering
raadvoorstel-en-raadsbesluit
programma-8-bestuur-en-dienstverlening
programma-9-bedrijfsvoering
programma-10-algemene-dekkingsmiddelen
doel-7-3-1-grondstoffen
doel-7-2-4-verkeersveiligheid
doel-7-3-2-afval-hemel-en-grondwaterbeheer
financieel-overzicht-berap-2022-2
begroting-2022
periodieke-wijziging-2022-2
voortgangsrapportage-projecten
doel-7-3-3-vitaliteit-en-gezondheid
sitemap
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 13:39:17 met de export van 10/14/2022 09:04:47